Ksiegowego.pl -- AKTUALNOŚCI


  Spółka będzie miała prawo do zastosowania do czynności „refakturowania kosztów mediów” stawki podatku VAT wynikającej z faktur otrzymywanych od dostawców mediów, czyli w wysokości 8%.


  W trakcie kontroli podatkowej przeprowadzonej w spółce z o.o. ujawniono, że osoba przebywająca na urlopie wychowawczym świadczyła pracę na rzecz kontrolowanej spółki w pełnym wymiarze godzin. Czy organ podatkowy mógł powiadomić ZUS o wykonywaniu pracy przez osobę przebywającą na urlopie wychowawczym i czy jest to dowód w ewentualnym postępowaniu?


  Gmina winna zastosować w zakresie opodatkowania:

  • robót budowlanych związanych z budownictwem mieszkaniowym 8% stawkę podatku VAT,
  • robót budowlanych związanych z infrastrukturą techniczną na zewnątrz budynku oraz robotami związanymi z zagospodarowaniem i urządzeniem terenu 23% stawkę podatku VAT,
  • montażu wyposażenia socjalnego budynku mieszkalnego 23% stawkę podatku VAT.

VAT NALEŻNY / SPRZEDAŻ

więcej >>

VAT NALICZONY / ZAKUPY

więcej >>
  

KASY REJESTRUJĄCE

więcej >>

ROZLICZENIA VAT

więcej >>
  

VAT W FINANSACH PUBLICZNYCH

więcej >>

VAT W BRANŻACH

więcej >>