Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wersja obowiązująca od 01.05.2019

Zastępuje rozporządzenie z 14.03.2013 (poz. 363)

POLECAMY

Obowiązywanie wersji:

Publikacja:

01.05.2019 - ... (aktualnie wyświetlana)

Dz.U. 2019 poz. 816

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓWz dnia 29 kwietnia 2019 r.w sprawie kas rejestrujących

(kolor fioletowy oznacza zmiany w stosunku do poprzedniej wersji)

Na podstawie art. 111 ust. 7a oraz art. 145a ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwanej dalej „ewidencją”, w tym o zastosowaniu specjalnym dla danego rodzaju czynności, oraz warunki i sposób używania kas rejestrujących, zwanych dalej „kasami”, w tym sposób zakończenia używania kas w przypadku zakończenia działalności...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź