Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jestem na PKPiR. Czy jako dystrybutor maseczek ochronnych, zakupionych w Polsce  ze stawką VAT 8%, również mogę zastosować stawkę VAT 8%? Jak potwierdzić, że są to wyroby medyczne?

W sytuacji nabycia przez dystrybutora maseczek ochronnych ze stawką VAT 8% należy przyjąć, że są to wyroby medyczne dopuszczone do obrotu na terytorium RP i w związku z tym również można zastosować stawkę VAT 8% przy ich sprzedaży. Stosowne certyfikaty, potwierdzające, że są to wyroby medyczne, ma obowiązek posiadać wytwórca maseczek, bądź podmiot wprowadzający je do obrotu, a nie ich dystrybutor.

Uzasadnienie
Zasady wprowadzania do obrotu i używania wyrobów medycznych są uregulowane w ustawie o wyrobach medycznych, która zawiera również przepisy dotyczące zasad klasyfikacji wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobu medycznego.


Zgodnie z art. 41 ust. 2 w powiązaniu z art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56), stawka podatku wynosi 8%, z zastrzeżeniem art. 114 ust. 1. Poz. 13 załącznika nr 3 do ustawy o VAT zawiera wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Podkreślić należy, że zastosowanie obniżonej stawki podatku VAT 8% jest możliwe wyłącznie odnośnie do tych maseczek ochronnych, które spełniają restrykcyjne warunki określone w ustawie o wyrobach medycznych i mają status wyrobów medycznych. Jeśli maseczki ochronne nie są wyrobami medycznymi, to stawka podatku VAT wynosi 23%.


Na mocy art. 2 ust. 1 pkt 38 lit. a ustawy o wyrobach medycznych - przez wyrób medyczny należy rozumieć narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu m.in. diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby, który nie osiąga zasadniczego zamierzonego działania w ciele lub na ciele ludzkim środkami farmakologicznymi, immunologicznymi lub metabolicznymi, lecz którego działanie może być wspomagane takimi środkami.


Wprowadzenie do obrotu to udostępnienie za opłatą albo nieodpłatnie, po raz pierwszy, wyrobu fabrycznie nowego lub całkowicie odtworzonego, innego niż wyrób do badań klinicznych i wyrób do oceny działania, w celu używania lub dystrybucji na terytorium państwa członkowskiego. Natomiast wprowadzenie do używania oznacza pierwsze udostępnienie użytkownikowi na terytorium państwa członkowskiego wyrobu gotowego do użycia w celu jego używania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem (art. 2 ust. 1 pkt 31 i pkt 32 ustawy o wyrobach medycznych). 


Stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych, za wyrób, za wykonanie oceny zgodności wy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę