Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Z dniem 29 września 2021 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 września 2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących. Na jego mocy wprowadzono m.in. możliwość wystawienia i wydawania e-paragonu bez konieczności jego drukowania również na kasach on-line.

Do tego momentu e-paragon funkcjonował wyłącznie w kasach wirtualnych.

POLECAMY

Możliwość wydawania paragonów w postaci elektronicznej, tzw. e-paragonów, umożliwi klientowi wybór, czy chce otrzymywać papierowy paragon fiskalny, czy też woli paragony elektroniczne przez co znikną obawy, że paragon ulegnie zniszczeniu lub zaginięciu, lub po prostu wyblaknie, natomiast dla sprzedawcy taki paragon to wygoda, nie będzie musiał drukować i jednocześnie oszczędzi.

Według wydanego oświadczenia Ministerstwo Finansów nie będzie śledziło procesu przesyłania e-paragonu klientowi, nie zostanie również narzucony jeden sposób przechowywania i przekazywania paragonów w tej postaci. Cały ten proces zostanie wypracowany w drodze samoregulacji np. klient będzie mógł otrzymać paragon elektroniczny SMS –em.

Zmiany w zakresie wydawania dowodu zakupu wprowadziła ustawa o podatku od towarów i usług w kwietniu 2020 roku. Nowelizacja przepisów umożliwiła przesyłanie e-paragonów, jednak w tym przypadku nastąpiły pewne ograniczenia – nie wszystkie kasy rejestrujące były bowiem przystosowane do wdrożenia nowego rozwiązania stąd konieczność kolejnych regulacji.

W myśl zapisu art. 111 ust. 3a pkt 1 znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży:

a) w postaci papierowej lub

b) za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony.

Kasa wystawi paragony fiskalne w postaci papierowej i w postaci elektronicznej albo zgodnie z wyborem użytkownika tylko w postaci elektronicznej zawierające m.in. w szczególności kolejno pozycje mi.in.:

  • element graficzny, o ile występuje;
  • imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika

(§ 22 pkt 1-3 rozporządzenia z dnia 12 września 2021 r. w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących – pozostałe pozycje zostały wymienione w punktach 5 -31).

Z § 23 rozporządzenia wynika, że kasa może wystawiać faktury w postaci papierowej i w postaci elektronicznej, albo zgodnie z wyborem użytkownika tylko w postaci elektronicznej zawierające dane określone w ustawie lub przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, po których występują pozycje określone w punktach 1–10 tego paragrafu.

Kasa zapewnia ewidencję dokonywanych sprzedaży, kończących się każdorazowo wystawieniem paragonu fiskalnego lub faktury przez:

  • uniemożliwienie wyświetlania na wyświetlaczu dla nabywcy treści niezwiązanych z ewidencją sprzedaży, z wyłączeniem obsługi sytuacji awaryjnych i obsługi błędów oraz kas o zastosowaniu specjalnym rozliczających więcej niż jedną tr...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź