Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W ramach zamówień internetowych zakupiliśmy od kontrahenta chińskiego ubrania do firmy – są to koszulki z naszym logo wykonane na indywidualne zlecenie. Przy zamówieniu zaznaczyliśmy opcję, że kupujemy ten towar jako czynny podatnik VAT do firmy. Podaliśmy swój NIP. Mimo to sprzedawca chiński wystawił nam fakturę ze stawką 23%. Przesyłka nie przekroczyła wartości 150 euro. Czy u nas wystąpi obowiązek rozliczenia importu towaru?

Odpowiedź

Tak, Czytelnik będzie obowiązany do rozliczenia na zasadach ogólnych importu towarów od kontrahenta chińskiego. Trzeba zapłacić podatek należny do organu celnego w określonym terminie, pod warunkiem że powstanie u Czytelnika dług celny. Natomiast na podstawie uzyskanego dokumentu celnego Czytelnik będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT. 

Uzasadnienie

Definicja podatnika z tytułu importu towarów w rozumieniu ustawy VAT 

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług import towaru wystąpi w sytuacji, gdy podatnik przywiezie towar z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju Unii Europejskiej. Podatnikami z tytułu importu towarów mogą być podmioty prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej lub też osoby fizyczne, na których będzie ciążył obowiązek zapłaty cła. Nawet gdy import danego towaru jest zwolniony od cła lub pobór cła został zawieszony albo podmiot korzysta ze stawki obniżonej lub zerowej, uznaje się, że taki podmiot działa w charakterze podatnika. Natomiast obowiązek podatkowy od importu towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego określonego w przepisach celnych.

Miejscem, w którym dochodzi do importu towarów, jest terytorium danego państwa członkowskiego, gdzie towary te znajdują się w momencie ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej. Oznacza to, że podatnik może rozpoznać import towaru nie tylko na terytorium Polski. 

Szczególna procedura poboru podatku

Istnieje szczególna procedura poboru podatku w przypadku importu towarów, które są przedmiotem sprzedaży na odległość, umieszczonych w przesyłkach o wartości rzeczywistej, nieprzekraczającej wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 150 euro. Procedura ta znajduje zastosowanie, jeżeli wysyłka lub transport tych towarów kończy się na terytorium kraju. Osoba zgłaszająca towary organom celnym na terytorium kraju w imieniu własnym i na rzecz osoby, dla której towary są przeznaczone, może wykazywać podatek pobrany w deklaracjach miesięcznych. Zapis ten dotyczy procedury szczególnej w deklarowaniu zapłaty podatku przez określone podmioty. W przedstawionej przez Czytelnika sytuacji powyższy przepis nie będzie miał zastosowania. 

Zasady ogólne deklarowania podatku

W myśl przepisów ustawy o VAT podatnik jest obowiązany do obliczenia i wykazania podatku w zgłoszeniu celnym oraz do zapłaty tego podatku w terminie 10 dni, licząc od dnia jego powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych. Obowiązek zapłaty podatku należnego wystąpi również, gdy towary są zwolnione od cła, stawki celne zostały zawieszone lub korzystają ze stawki zerowej. Klasyczne rozliczenie importu towarów następuje poprzez zapłatę podatku należnego na konto Urzędu Skarbowego w Nowym Targu. 

Pamiętaj!

Stawka podatkowa stosowana do importu towarów jest zależna od tego, jaki towar zostaje zaimportowany na terytorium kraju. Stawka podstawowa wynosi 23%.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z importem towarów

Dokument celny daje prawo do odliczenia VAT. Dokumentem takim nie jest faktura wystawiona przez sprzedawcę z kraju trzeciego. Na dokumencie celnym powinna być wskazana kwota VAT, którą podatnik może odliczyć. Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z dokumentu celnego, jeżeli zakup jest związany z działalnością opodatkowaną w takim zakresie, w jakim towary służą czynnościom opodatkowanym. W przypadku importu towarów mają zastosowanie przepisy ogólne. Kwota podatku, która znajduje się na dokumencie celnym, stanowi kwotę podatku naliczonego, którą można odliczyć w pliku JPK_VAT. 

Należy pamiętać o specjalnym oznaczeniu importu towarów znacznikiem „IMP”. 

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Podatnik może skorzystać z odliczenia za okres, w którym jest w posiadaniu dokumentu celnego lub następne trzy okresy rozliczeniowe (rozliczenie miesięczne) lub dwa okresy rozliczeniowe (rozliczenie kwartalne). 

Pamiętaj!
Jeżeli podatnik nie skorzysta w określonych terminach z odliczenia, nie traci prawa do podatku naliczonego, ale może to zrobić poprzez złożenie korekty na dwa sposoby:

  • za okres, w którym nabył pierwotne prawo do odliczenia podatku naliczonego, lub
  • za jeden z trzech okresów lub dwóch okresów (rozliczenie miesięczne lub kwartalne) po okresie, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Ze stanu faktycznego sprawy wynika, że Czytelnik jest czynnym podatnikiem VAT. Zamówił towary od kontrahenta chińskiego na indywidualne zlecenie – koszulki z logo swojej firmy (wartość towaru nie przekroczyła kwoty 150 euro). Przy składaniu zamówienia Czytelnik zaznaczył opcję, że kupuje jako podatnik i podał do tej transakcji również swój NIP. Mimo to sprzedawca chiński wystawił fakturę ze stawką 23%. W pierwszej kolejności Czytelnik powinien sprawdzić, zgodnie z przepisami celnymi, na kim ciąży obowiązek uiszczenia cła oraz złożenia zgłoszenia deklaracji importowej. Sprzedawca chiński prawdopodobnie zastosował import towarów na zasadach szczególnych, tzw. procedurę USZ. Zgodnie z tymi przepisami osoby zgłaszające towary do organów celnych, np. operator pocztowy, agencje celne lub firmy kurierskie itp., deklarują w sposób szczególny zapłatę podatku z tytułu importu towarów. Do importu towarów w ramach procedury uproszczonej stosuje się stawkę VAT w wysokości 23%. Jednak w sytuacji Czytelnika ten przepis nie będzie miał zastosowania, ponieważ nie kupuje tego towaru jako konsument, tylko jako podatnik. W związku z tym powinien rozliczyć podatek z tytułu importu towarów na zasadach ogólnych. 

Ewidencja w deklaracji V7M(2) 

Import towarów wykazuje się w pliku JPK_VAT w części ewidencyjnej w pozycjach K_40 – podstawa opodatkowania wartość netto i K_41 podatek należny oraz w części deklaracyjnej w pozycji P_40 – podstawa opodatkowania wartość netto i P_41 – podatek należny dotyczy zakupów zaliczanych do środków trwałych lub w polach K_42 i K_43 oraz P_42 i P_43, jeżeli zakupy dotyczą pozostałych nabyć.

Podstawa prawna

  • Artykuł 2 pkt 7, art. 17 ust. 1 pkt 1, art. 19a ust. 9, art. 26a ust. 1, art. 33 ust. 1, ust. 4, ust. 5, art. 86 ust. 1, ust. 2 pkt 2 lit. a, ust. 10, ust. 10b, ust. 11, ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.