Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Urząd skarbowy w trakcie kontroli  wezwał mnie do przedłożenia m.in plików JPK_FA i JPK_WB. Czy mogę po prostu okazać faktury i wyciągi papierowe?

Jeżeli prowadzi Pan ewidencje księgowe i wystawia dowody księgowe w formie elektronicznej, ma Pan obowiązek przekazać żądane przez urząd skarbowy pliki JPK.

UZASADNIENIE
Organy podatkowe w trakcie prowadzonej kontroli podatkowej, kontroli celno – skarbowej, postępowania podatkowego, czy czynności sprawdzających, mogą żądać od strony postępowania przekazania tzw. struktur JPK na żądanie. Ma to na celu przede wszystkim usprawnienie prowadzonej sprawy.
Organ podatkowy może zażądać następujących struktur:

JPK_FA – struktury dotyczącej wystawionych faktur,

JPK_MAG - struktury dotyczącej dokumentów magazynowych,

JPK_PKPIR - struktury dotyczącej zapisów ujętych w podatkowej księdze przychodów i  rozchodów,

JPK_EWP - struktury dotyczącej zapisów dokonanych w ewidencji przychodów prowadzonej przez ryczałtowca,

JPK_WB - struktury dotyczącej zapisów na firmowym rachunku bankowym,

JPK_KR - struktury odzwierciedlającej zapisy ujęte w księgach rachunkowych,

JPK_FA_RR - struktury dotyczącej faktur VAT RR wystawianych przez kupującego towary oraz usługi od rolników ryczałtowych.

Jeśli ewidencje księgowe prowadzimy elektronicznie i w tej formie wystawiamy dowody księgowe, wówczas należy spełnić żądanie organu podatkowego i przedłożyć wnioskowane pliki.
Przygotowanie struktury JPK_FA, jak i wszystkich pozostałych struktur - z wyjątkiem JPK_WB - będzie należało do Pana. O przygotowanie struktury JPK_WB najprawdopodobniej będzie Pan musiał zwrócić się do swojego banku. Co prawda, to na Panu spoczywa obowiązek dostarczenia tego pliku do organu podatkowego, jednak brak systemu umożliwiającego samodzielny jego pobór, spowoduje konieczność realizacji tego obowiązku przy współpracy z bankiem.
Pliki JPK na żądanie może Pan przekazać organowi podatkowemu na nośniku informatycznym typu pendrive, karta pamięci, czy płyta CD/DVD. Wygenerowane struktury może Pan również przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej bezpośrednio do Ministerstwa Finansów, skąd organ podatkowy sam je pobierze. Możliwość wyekspediowania plików JPK często mają programy księgowe, ale także bezpłatna aplikacja Klient JPK_WEB do generowania i wysyłania JPK, jak również bezpłatna aplikacja e-mikrofirma.

Czy wiesz, że fiskus już nie musi zapukać do drzwi Twojej firmy, bo może skontrolować Cię zdalnie? Jakich dokumentów może żądać, a których nie musisz przekazywać? Przygotuj się z nami do kontroli podatkowej w 2021. Weź udział w bezpłatnym webinarze, który odbędzie się już 14 czerwca! Kliknij i zapisz się.


Jeśli wyśle Pan pliki poprzez system Ministerstwa Finansów, otrzyma Pan Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), którego dane należy przekazać organowi podatkowemu, by umożliwić ich pobranie. Czas na przekazanie wnioskowanych przez organ podatkowy struktur JPK na żądanie może być bardzo krótki – w przypadku kontroli podatkowej może być ograniczony nawet do trzech dni. 
Powinien Pan mieć na uwadze, że wywiązanie się z obowiązku przekazania plików JPK na żądanie organu podatkowego może Pana uchronić przed karą porządkową, a nawet odpowiedzialnością karną – skarbową.
Karę porządkową reguluje Ordynacja podatkowa. Może ona wynieść nawet 2900 złotych. Organ podatkowy nakłada ją wydając postanowienie, na które można się zażalić – w przypadku kwestionowania zasadności kary, bądź złożyć wniosek o jej uchylenie – jeśli istnieją okoliczności usprawiedliwiające nieprzedłożenie wnioskowanych przez organ struktur JPK.
W pewnych okolicznościach organ podatkowy może ocenić niewywiązanie się podatnika z wnioskowanego żądania jako udaremnianie lub utrudnianie kontroli, kwalifikując je jako przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe. Jeśli chodzi o przestępstwo skarbowe, jest ono karane grzywną od 10 do 720 stawek dziennych (czyli od 933,30 zł do 26  880 000 zł). W przypadku wykroczenia skarbowego grozi grzywna od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (grzywna minimalna to 280 zł, a maksymalna 56.000 zł). Przy czym, przy kwalifikacji czynu jako przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe organ podatkowy z pewnością uwzględni okoliczności niewywiązania się z żądania, tzn. oceni, czy podatnik zwyczajnie zlekceważył wezwanie, czy podjął w tym kierunku jakieś działania, ale z różnych powodów nie przyniosły skutku lub też uchybiony został tylko termin ich złożenia. 
Zatem, jeśli z jakichś względów nie będzie Pan mógł przedłożyć urzędowi skarbowemu żądanych struktur JPK, proszę pamiętać o stosownym wyjaśnieniu przyczyn takiej sytuacji. Może Pan również rozważyć złożenie tzw. „czynnego żalu” i w ramach tego zawiadomienia wskazać stosowne okoliczności, które wpłynęły na nieprzedłożenie struktur JPK. Takie oświadczenie może Pana bowiem uchronić przed odpowiedzialnością karną – skarbową.

 

Podstawa prawna: art. 189 § 2 i art. 287 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, art. 16, art. 83, § 1 i 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.