Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OCHRONA ZDROWIA , ODLICZENIE I ZWROT PODATKU VAT. ODLICZANIE CZĘŚCIOWE (art. 86-95)

16 października 2018

Modernizacja systemów informatycznych przez szpital a odliczenie VAT

0 605

Szpitalowi nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, ponieważ dostawy towarów oraz wykonane usługi w ramach realizacji tej inwestycji, są wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 0112-KDIL1-1.4012.555.2018.1.MW

POLECAMY

Sytuacja Podatnika

Szpital, jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach działalności gospodarczej jednostka prowadzi głównie działalność zwolnioną od podatku od towarów i usług, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Ponadto obok działalności zwolnionej realizuje dostawy towarów w działalności handlowej oraz świadczy usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług tj. wynajem pomieszczeń, usługi z zakresu gromadzenia odpadów, usługi stołówkowe.

W okresie od 02-10-2017 r. do 31-03-2020 r. będzie realizowany projekt „Modernizacja systemów informatycznych …” w ramach RPO Województwa na lata 2014 -2020.

Projekt zakłada zakup licencji oprogramowania - „część biała i szara”, wdrożenie oprogramowania, zakup oprogramowania „Baza danych”, zakup serwerów i macierzy dyskowej, zakup zestawów komputerowych, zakup oprogramowania - systemy operacyjne, wirtualizacja, archiwizacja danych oraz szkolenie.

Efekty powstałe w wyniku realizacji inwestycji pt. „Modernizacja systemów informatycznych …” będą wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Faktury dokumentujące poniesione wydatki związane z realizacją inwestycji, będącej przedmiotem wniosku, będą wystawiane na Szpital.

Czy Szpitalowi będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dostaw i usług wykonanych przy realizacji inwestycji pt. „Modernizacja systemów informatycznych …”, a poświadczonych fakturami VAT?

Stanowisko Dyrektora

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). 

P...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź