Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i rozliczam VAT kwartalnie. Proszę o wyjaśnienie w jakich terminach mam składać JPK_VAT od 1 października i jakie części wypełnić?

Składając JPK_VAT za październik i listopad (odpowiednio do 25 listopada i 25 grudnia) Czytelnik wypełnia tylko część ewidencyjną. Natomiast w JPK_VAT składanym do 25 stycznia, Czytelnik wypełnia część ewidencyjną tylko za grudzień i część deklaracyjną za cały kwartał: październik, listopad i grudzień.    

Uzasadnienie

Od 1 października 2020 roku podatnicy VAT czynni nie będą już składać oddzielnie podstawowych deklaracji VAT i plików JPK. Obowiązkowy będzie nowy dokument elektroniczny JPK_VAT z deklaracją, składający się z dwóch części:

ewidencyjnej, zawierającej ewidencję VAT zakupów i sprzedaży, dotychczas ujmowane w pliku JPK, rozszerzonej o dodatkowe oznaczenia

deklaracyjnej, zawierającej dane ujmowane dotychczas w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K, czyli zestaw informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres (JPK_V7M – dla podatników rozliczających się miesięcznie, JPK_V7K – dla podatników rozliczających się kwartalnie).

Zgodnie z art.99 ust. 2 i 3 ustawy o VAT, mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, mogą również składać deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 2, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa.

Zgodnie z art. 99 ust. 11c ustawy o VAT (obowiązującym od 1 października), deklaracje podatkowe miesięczne i kwartalne, są składane zgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Z 2019 r. poz. 700, 730 i 848), który obejmuje deklarację i ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3. Dokument elektroniczny, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest przesyłany w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 Ordynacji podatkowej i zgodnie z wymaganiami określonymi w t...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem