Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

IMPORT TOWARÓW

5 marca 2019

NR 87 (Marzec 2019)

Rozliczenie faktury korygującej w imporcie towarów

0 3267

Firma zaimportowała towary z Wietnamu na zasadach DDP, zapłaciła VAT od dokumentów SAD. Część tych towarów zostanie zwrócona i firma otrzyma korektę od sprzedawcy na towar. Urząd  odmawia skorygowania odprawy celnej. Jak należy to przeprowadzić aby skorygować VAT?

Odpowiedź

W związku ze zwrotem części zaimportowanego towaru podatnik może wystąpić do naczelnika urzędu celno-skarbowego o wydanie decyzji określającej podatek w prawidłowej wysokości.

 

Uzasadnienie

Z importem towarów mamy do czynienia wówczas, gdy następuje przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium UE (art.2 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług). W myśl art. 33 ust. 1 i ust. 4 ustawy o VAT, podatnicy, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 1b, są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek, z zastrzeżeniem art. 33b. Podatnik jest obowiązany w terminie 10 dni, licząc od dnia jego powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych, do wpłacenia kwoty obliczonego podatku, z zastrzeżeniem art. 33a-33c.

Może się zdarzyć, że importer dokona zwrotu części zakupionego i oclonego towaru, a kontrahent wystawi fakturę korygującą na potwierdzenie tego zdarzenia. Wystawienie faktury korygującej przez kontrahenta z kraju trzeciego, która spowoduje zmianę wysokości pobranego podatku przez urząd właściwy dla cła, wynikającego ze zgłoszenia, nie będzie podstawą do dokonania korekty VAT naliczonego. Niestety  taka faktura korygująca w imporcie towarów, nie daje podatnikowi prawa do skorygowania podatku VAT zapłaconego od danej transakcji.

 Podstawą odliczenia podatku naliczonego jest, co do zasady, dokument celny, a nie faktura / faktura korygująca wyst...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź