Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Sprzedaję towar w krajach UE na odległość i zarejestrowałam się do procedury OSS. Jakie ewidencje VAT muszę prowadzić?

Odpowiedź

POLECAMY

W związku z dokonywaniem WSTO i korzystaniem z unijnej procedury OSS podatnik obowiązany jest prowadzić dwie ewidencje niezależnie. „Zwykłą” ewidencję, o której mowa art. 109 ustawy o VAT i ewidencję transakcji objętych procedurą unijną.

Podatnicy zidentyfikowani na potrzeby procedury unijnej są obowiązani:

- prowadzić w postaci elektronicznej ewidencję transakcji objętych procedurą unijną, zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 63c rozporządzenia 282/2011,

- składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracje na potrzeby rozliczenia VAT do właściwego urzędu skarbowego, niezależnie od tego, czy dostawy towarów i świadczenia usług objęte procedurą unijną miały miejsce.

 

Uzasadnienie

Poprzez wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość (WSTO) należy rozumieć dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz, w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie lub wysyłce towarów, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy, który jest:

a) podatnikiem podatku od towarów i usług lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od towarów i usług, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub

b) podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów odpowiadającego wewnątrzwspólnotowemu nabyciu towarów, o którym mowa w art. 9, lub

c) podmiotem niebędącym podatnikiem

- pod warunkiem że dostarczane towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2;

Zgodnie z art. 22 ust 1 pkt 1a ustawy o podatku od towarów i usług miejscem dostawy towarów jest m.in. w przypadku  wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie zakończenia wysyłki lub transportu do nabywcy. Jednakże przepis ten nie będzie miał zastosowania jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  1. dostawca posiada siedzibę działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby - stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium jednego państwa członkowskiego;
  2. towary są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego, o którym mowa w pkt 1;
  3. suma całkowitej wartości dostaw towarów wysyłanych lub transportowanych na terytorium państwa członkowskiego, o którym mowa w pkt 2, oraz całkowitej wartości usług, o których mowa w art. 28k ust. 1, świadczonych na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 28k ust. 2 pkt 2, pomniejszona o kwotę podatku lub podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego ani w poprzednim roku podatkowym kwoty 10.000 euro lub jej równowartości wyrażonej w walucie krajowej państwa członkowskiego, o którym mowa w pkt 1, przy czym w przypadku dostawcy posiadającego siedzibę działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby - stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium kraju, wyrażona w złotych równowartość kwoty w euro wynosi 42.000 zł.

 

W myśl art. 109 ust. 11a ustawy o VAT dostawcy, o których mowa w art. 22a ust. 1 pkt 1, których towary w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz podatnicy, o których mowa w art. 28k ust. 2, posiadający siedzibę działalności gospodarczej, a w razie braku takiej siedziby - stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu, tylko na terytorium kraju, są obowiązani prowadzić ewidencję, na podstawie której można określić łączną wartość dostaw dokonywanych na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 22a, oraz świadczonych usług, o których mowa w art. 28k ust. 1. Ewidencja powinna zapewnić również wskazanie dostawy lub usługi, w związku z którymi nastąpiło przekroczenie kwoty, o której mowa w art. 22a ust. 1 pkt 3 lub art. 28k ust. 2 pkt 3.

W Dziale XII ustawy o VAT w rozdziale 6a zawarto szczegółowe przepisy dotyczące procedury unijnej dla niektórych dostaw towarów oraz świadczenia niektórych usług. I tak, podatnicy, którzy dokonują wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość i zarejestrowali się do unijnej procedury OSS, VAT należny w innych państwach członkowskich rozliczają w jednym tylko państwie członkowskim, będąc w pozostałych państwach członkowskich zwolnionymi z obowiązku rejestracji VAT.

W przypadku wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, państwem członkowskim konsumpcji, jest państwo członkowskie, w którym zakończono wysyłkę lub transport towarów do nabywcy.

Należy zaznaczyć, że państwo członkowskie identyfikacji, to m.in. państwo członkowskie w którym podatnik posiada siedzibę działalności gospodarczej. Podatnik może się zgłosić do procedury OSS w państwie identyfikacji, ale nie musi. Jednakże zgłoszenie się do tej procedury ma zastosowanie do wszystkich dostaw towarów lub każdego świadczenia usług objętych tą procedurą, dokonywanych przez podatnika na terytorium Unii Europejskiej.

Podatnicy zidentyfikowani na potrzeby procedury unijnej są obowiązani składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracje na potrzeby rozliczenia VAT do właściwego urzędu skarbowego, niezależnie od tego, czy dostawy towarów i świadczenia usług objęte procedurą unijną miały miejsce. Deklaracje VAT składa się za okresy kwartalne w terminie do końca miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Termin ten do złożenia deklaracji VAT upływa również, gdy ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy.

Deklaracja VAT w procedurze OSS  zawiera:

1) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;

2) dla każdego państwa członkowskiego konsumpcji, w którym VAT jest należny:

a) całkowitą wartość, pomniejszoną o kwotę VAT, następujących transakcji:

  • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość,
  • dostawy towarów dokonywanej przez podatnika ułatwiającego takie dostawy zgodnie z art. 7a ust. 2, jeżeli wysyłka lub transport tych tow...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź