Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KASY REJESTRUJĄCE

20 września 2021

Rozpoczęcie działalności montażu klimatyzacji a kasa on-line

0 380

Rozpoczynam w miesiącu październiku 2021 roku działalność gospodarczą w zakresie instalacji klimatyzacji. Klimatyzacja będzie zakładana w instytucjach i domach/mieszkaniach prywatnych. Czy muszę mieć od razu kasę on-line?

Odpowiedź

POLECAMY

Czytelnik może korzystać ze zwolnienia podmiotowego. Po przekroczeniu limitu obowiązek prowadzenia ewidencji powstanie po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym limit zostanie przekroczony. Natomiast jeżeli zapłata za wszystkie świadczone usługi będzie wpływała w całości za pośrednictwem rachunku bankowego wówczas można zastosować zwolnienie przedmiotowe i w takim przypadku obowiązek ewidencjonowania sprzedaży bez względu na wysokość osiąganych obrotów nie powstanie.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021r. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2018 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł. Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekracza limit obrotu dla ww. osób (§ 5 ust. 2 rozporządzenia).
Z kolei zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa m.in. § 2 i § 3  nie stosuje się w przypadku świadczenia usług określonych w § 4 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, wśród których usługi budowlane w zakresie montażu instalacji klimatyzacji nie zostały wymienione.


Z kolei w § 2 ust. 1 w/w rozporządzenia określono zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r. - czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia, gdzie m.in. w poz. 37 wymienione jest świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. Powyższe zwolnienie dotyczy jedynie sprzedawanych usług i nie odnosi się do dostaw towarów. 


W działalności, którą Czytelnik planuje rozpocząć będą obowiązywały ogólne zasady określające termin rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej tj. zwolnienie podmiotowe - ze względu na wysokość osiąganych obrotów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych oraz przedmiotowe - związane ze sprzedażą szczególnych czynności określonych w załączniku do rozporządzenia przy spełnieniu wymienionych w nim warunków. Jeżeli zatem Czytelnik będzie otrzymywał w całości zapłatę za pośrednictwem banku to nie powstanie obowiązek stosowania kasy fiskalnej niezależnie od wysokości obrotu z tego tytułu.


Posiłkując się również PKWiU i objaśnieniami do niej w Sekcji F - Obiekty budowlane i Roboty Budowlane, klasyfikacja 43.22 – Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych wskazano, iż Grupowanie 43.22.12.0  - Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obejmuje: 

  • roboty związane z instalowaniem sprzętu grzewczego (elektrycznego, gazowego, olejowego, nieelektrycznych kolektorów energii słonecznej), włączając roboty związane z zakładaniem rur, przewodów i elementów blaszanych, stanowiących integralną część tego rodzaju robót, 
  • roboty związane z instalowaniem i konserwacją systemów ogrzewania, 
  • roboty związane z wykonywa...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź