Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ROZLICZENIA VAT

27 maja 2020

NR 102 (Czerwiec 2020)

Termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT

139

Czytałam, że planowano przedłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT. Jednak w ordynacji termin ten to nadal 3 dni. Czy przepis ten obowiązuje?

Odpowiedź

Tak, przepis ten nadal obowiązuje. Jednak na czas epidemii termin na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT wynosi 14 dni.

Uzasadnienie

Art.  117ba § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa stanowi, że podatnik, o  którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, na  rzecz  którego dokonano dostawy towarów lub świadczenia usług, odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towarów lub usługodawcą zarejestrowanym na  potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny, za jego zaległości podatkowe w części podatku od towarów i usług proporcjonalnie przypadającej na  tę dostawę towarów lub to świadczenie usług, jeżeli zapłata należności za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, została dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w  wykazie podmiotów, o  którym mowa w  art.  96b ust. 1 ustawy z  dnia 11 marca 2004  r. o  podatku od towarów i usług, a z  odrębnych przepisów wynika obowiązek dokonania zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego. 
Podatnik, o którym mowa w  art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o VAT, który na podstawie umowy zawartej z dostawcą towarów lub usługodawcą zarejestrowanym na  potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny albo nabywcą towarów lub usługobiorcą jest obowiązany do  pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, oraz  który dokonał zapłaty tej należności przelewem na  rachunek inny niż zawarty na  dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w  art.  96b ust. 1 ustawy z  dnia 11 marca 2004 roku o  podatku od towarów i usług, odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem wraz z dostawcą towarów lub usługodawcą za jego zaległości podatkowe w części podatku od towarów i usług proporcjonalnie przypadającej na tę należność, a z odrębnych przepisów wynika obowiązek dokonania zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego.
Jednak przepisów § 1 i 2 nie stosuje się, w  przypadku gdy podatnik ten złożył zawiadomienie o  zapłacie należności na  ten rachunek do  naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu (art.117ba § 3 Ordynacji). 
W związku z epidemią koronawirusa, wprowadzono ustawę z 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z obieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych u...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę