Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Kiedy i na jakich zasadach mogę skorzystać z 15 dniowego zwrotu VAT - proponowanego przez „Polski Ład”?

Odpowiedź

POLECAMY

W ramach tzw. Polskiego Ładu Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić szybszy, 15 dniowy zwrot podatku VAT. Propozycja ta zawarta jest w art. 12 pkt 8 projektu ustawy z 26 lipca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Programem nazwanym Podatnik Bezgotówkowy resort finansów chce promować płatności bezgotówkowe, a jedną z preferencji dla podatnika bezgotówkowego ma być zwrot VAT w 15 dni po spełnieniu określonych warunków.

Projekt zakłada wprowadzenie ust. 6c-6l do art. 87 ustawy o podatku od towarów i usług. Z projektowanego przepisu wynika, że urząd skarbowy będzie obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku w terminie 15 dni, licząc od dnia:

1) w którym upłynął termin do złożenia deklaracji, o której mowa w art.99 ust. 1–3, w przypadku złożenia:

  • a) deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku,
  • b) korekty deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku, jeżeli jej złożenie nastąpiło przed upływem terminu do złożenia deklaracji;

2) złożenia korekty deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku, jeżeli jej złożenie nastąpiło po upływie terminu do złożenia deklaracji.

Skrócony termin zwrotu miałby obowiązywać w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

1) za trzy kolejne okresy rozliczeniowe, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 99 ust. 2 i 3, za jeden okres rozliczeniowy, poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot, udział procentowy:

  • a) łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w pkt 4 lit. a tiret trzecie, w danym okresie rozliczeniowym w całkowitej wartości sprzedaży wraz z podatkiem dokonanej przez podatnika w danym okresie, był nie niższy niż 80%,
  • b) otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, w tym również przy użyciu usługi polecenia przelewu w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2020 poz. 794 i poz. 1639 oraz z 2021 r. poz. 355) z tytułu sprzedaży wraz z podatkiem, zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w pkt 4 lit. a tiret trzecie, dokumentowanej paragonami z oznaczeniem, z którego wynika, że płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, przez wykonanie płatności mobilnej lub polecenia przelewu, zgodnym z formą otrzymanej płatności, w stosunku do łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu tych kas w danym okresie rozliczeniowym, był nie niższy niż 80%;

2) przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot, łączna wartość sprzedaży wraz z podatkiem, zaewidencjonowanej przez tego podatnika przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w pkt 4 lit. a...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź