Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy montaż kolektorów słonecznych przez gminę oraz dotacje na wymianę pieców podlegają… opodatkowaniu VAT?

Artykuły | 26 października 2023 | NR 141
0 165

W ramach projektów związanych z ochroną środowiska gmina ponosi znaczne wydatki, częściowo finansowane ze środków europejskich, m.in. na montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców. Gmina udziela również dotacji osobom fizycznym na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na jej terenie. Wypłata dofinansowania następuje na podstawie wniosku mieszkańca oraz imiennej faktury VAT potwierdzającej zakup pieca. Czy te czynności podlegają opodatkowaniu VAT?

Odpowiedź

Nie, opisane w pytaniu czynności wykonywane przez gminę nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Czynności te podlegają opodatkowaniu pod warunkiem, że są wykonywane przez podatników, czyli podmioty wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą w ramach tej działalności. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Natomiast w myśl art. 15 ust. 6 ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
W wyroku z dnia 30 marca 2023 r., sygn. akt: C-616/21, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że gmina, która zleca wykonanie usługi usuwania azbestu i odbierania odpadów na rzecz swoich mieszkańców, nie wykonuje czynności podlegających opodatkowaniu, jeżeli taka działalność nie ma na celu osiągania stałego dochodu i nie prowadzi do żadnej płatności ze strony tych mieszkańców, zaś czynności te są finansowane ze środków publicznych. W uzasadnieniu wyroku TSUE przytoczył dwa istotne argumenty przemawiające za tym, że finansowanie takich usług nie jest wykonywane przez gminę w ramach działalności gospodarczej:

  • zlecając te usługi na rzecz mieszkańców, gmina nie dąży do stałego osiągania dochodu, nie zatrudnia w celu wykonania usługi pracowników i nie poszukuje klientów, ale wykonuje czynności w ramach programu, po wyrażeniu przez mieszkańców woli skorzystania z usług. Czynność ta nie ma również charakteru powtarzalnego;
  • czynności usuwania azbestu mają być wykonywane przez gminę nieodpłatnie, podczas gdy sama gmina zapłaci wykonawcy cenę rynkową. Jeżeli gmina odzyskuje jedynie część poniesionych kosztów w ramach dofinansowania unijnego, a pozostała część jest finansowana ze środków publicznych, to taka ró...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 12 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.