Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Gmina na przełomie roku organizuje jarmark świąteczno-noworoczny. Zgodnie z uchwałą rady gminy, sprzedaż na kiermaszach i jarmarkach podlega opłacie targowej. Czy osoby wykupujące stoiska mogą jednorazowo uiścić opłatę targową za cały okres, w którym prowadzić będą sprzedaż?

Odpowiedź 

Gmina nie ma prawa pobierać opłaty targowej za dany okres z góry. Opłata targowa powinna być opłacana codziennie według takiej stawki jaka obowiązuje w dniu jej pobrania przez inkasenta. 

Uzasadnianie 

W myśl art. 15 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Wysokość opłaty targowej określa uchwała rady gminy i może ona być zróżnicowana ze względu na miejsce istnienia targowiska w danej gminie, wielkości stoiska. Opłata targowa jest określana w skali dziennej, dlatego nie można jej uiszczać za dany okres czy to „ z góry” , czy też „z dołu”. Pobranie tej opłaty „z góry” spowoduje naruszenie art. 21 ustawy Ordynacja podatkowa, ponieważ w momencie pobrania tej opłaty z góry nie powstał jeszcze obowiązek podatkowy za wszystkie dni, które nastąpią po dniu zapłaty. Natomiast gdy podmiot handlujący dokona  opłaty „z dołu”, wówczas będziemy mieli do czynienia z zaległością podatkową. Należy pamiętać, że zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania, a więc w przypadku opłaty targowej tego dnia, w którym podmiot zobowiązany sprzedaje towary. 
Takie samo stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjn...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę