Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy sprzedaż laptopów w sklepie internetowym musi być rejestrowana na kasie?

Artykuły | 12 września 2023 | NR 140
0 476

Handluję różnymi towarami w sklepie internetowym. Moi klienci to głównie osoby fizyczne. Do tej pory wszyscy płacili przelewami i nie musiałem mieć kasy fiskalnej. Parę miesięcy temu sprzedałem partię laptopów. Teraz mam czynności sprawdzające i urzędnicy powiedzieli mi, że ta sprzedaż powinna być rejestrowana na kasie. Nie wiedziałem o tym. Czy to prawda i co mi teraz grozi? 

Odpowiedź
Tak, miał Pan obowiązek zaewidencjonowania tej sprzedaży na kasie fiskalnej. Za brak kasy fiskalnej grozi Panu odpowiedzialność z Kodeksu karnego skarbowego, który przewiduje karę grzywny. Czyn ten – w zależności od okoliczności – będzie kwalifikowany jako przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe (w wypadku mniejszej wagi).

Uzasadnienie
Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podlega ewidencjonowaniu za pomocą kas rejestrujących (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). Istnieją jednak zwolnienia z tego obowiązku, które określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Nie wszystkie czynności mogą korzystać ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. W § 4 rozporządzenia zostały wymienione towary i usługi, w przypadku których nie stosuje się zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. Przepis § 4 ust. 1 pkt 1 lit. h rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania wymienia komputery, wyroby elektroniczne i optyczne oraz silniki elektryczne, prądnice i transformatory (PKWiU ex 26 i ex 27.11). Zatem komputery (w tym laptopy) należą do towarów podlegających bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania. Powoduje to, że sprzedaż laptopów na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Czytelnik był zobowiązany zaewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej.

Jeśli podatnik wbrew przepisom ustawy dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych (art. 62 § 4 k.k.s.). Kodeks karny skarbowy za brak kasy fiskalnej przewiduje karę grzywny. Czyn ten – w zależności od okoliczności faktycznych – będzie kwalifikowany jako przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe (w wypadku mniejszej wagi).

Pamiętaj!
Aby uniknąć kary, przedsiębiorca ma możliwość odwołania się do instytucji czynnego żalu.

Czynny żal to instytucja uregulowana w art. 16 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy umożliwiająca odstąpienie od ukarania wobec sprawców, którzy wyrazili skruchę z powodu popełnienia czynu zabronionego i dopełnili ciążących na nich obowiązków. Bowiem, zgodnie z art. 16 § 1 ustawy z 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy, nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Czynny żal będzie skuteczny tylko wtedy, gdy podatnik:

  • przyzna się do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, zanim naczelnik urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego samodzielnie udokumentuje ten fakt; 
  • przyzna się do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, zanim organy ścigania rozpoczną czynności zmierzające do wykrycia tego przestępstwa lub wykroczenia (np. przeszukania, czynności sprawdzające czy kontrole).
     

Jednak Czytelnik nie może złożyć czynnego żalu, bowiem organ podatkowy udokumentował już popełnienie czynu.

Zatem Czytelnik może odpowiadać za:

1. Wykroczenie skarbowe, którym – zgodnie z art. 53 § 3 k.k.s. – jest czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. Wykroczeniem skarbowym jest także inny czyn zabroniony, jeżeli kodeks tak stanowi.

Czytelnik nie określił dokładnie terminu popełnienia czynu. Z pytania wynika, że czyn popełnił kilka miesięcy temu. W 2022 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 3010 zł, zatem wykroczeniem skarbowym w 2022 r. jest czyn zabroniony, jeżeli kwota uszczuplona lub narażona na uszczuplenie należności publicznoprawnej nie przekroczyła 15 050 zł.

Od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 3490 zł, zatem wykroczeniem skarbowym w tym okresie jest czyn zabroniony, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej nie przekroczyła 17 450 zł.

Karą za wykroczenia skarbowe jest kara grzywny. Określa się ją kwotowo (art. 47 § 1 k.k.s.). Kara grzywny może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej. Za wykroczenie skarbowe w większości przypadków wymierzany jest mandat karny.

Ustawodawca postanowił, że w postępowaniu mandatowym, jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, karę grzywny w drodze mandatu karnego można nałożyć jedynie wtedy, gdy osoba sprawcy i okoliczności popełnienia wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości, a nie zachodzi potrzeba wymierzenia kary surowszej niż ta, która jest określona w art. 48 § 2.

Warunkiem nałożenia kary grzywny w drodze mandatu karnego jest wyrażenie przez sprawcę wykroczenia skarbowego zgody na przyjęcie mandatu; zgodę tę odnotowuje się na dokumencie mandatu karnego.

Pamiętaj!
Mandat karny można wymierzyć tylko wtedy, gdy podatek został zapłacony.

Zgodnie z art. 48 § 1 i 2 k.k.s. kara grzywny może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, chyba że kodeks stanowi inaczej. Natomiast mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Czytelnik nie określił dokładnie terminu popełnienia czynu. Z pytania wynika, że czyn popełnił kilka miesięcy temu.

W 2022 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 3010 zł, zatem minimalna wysokość kary za czyny popełnione w 2022 r. to 301 zł, a maksymalna 15 050 zł.

Od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. minimalne wynagrodzenie wynosiło 3490 zł, zatem minimalna wysokość kary za czyny popełni...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.