Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Dostałem wezwanie do US ws. wykroczenia skarbowego dot. niewpłacania VAT w terminie, w 2021 roku. Czy jeśli złożę czynny żal, przed wizytą w urzędzie, to uniknę kary?

Odpowiedź
Złożenie czynnego żalu, w przypadku otrzymania wezwania z urzędu, jest nieskuteczne i Czytelnik nie uniknie kary z kks.

POLECAMY

Uzasadnienie
Jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy jest opłacanie podatków w terminie. W przypadku spóźnienia czy pomyłki, przedsiębiorca musi się liczyć z negatywnymi konsekwencjami karno-skarbowymi. Aby uniknąć kary, przedsiębiorca ma możliwość odwołania się do instytucji czynnego żalu.
Czynny żal to instytucja uregulowana w art. 16 ustawy z dnia 10 września 1999 roku – Kodeks karny skarbowy (kks) umożliwiająca odstąpienie od ukarania wobec sprawców, którzy wyrazili „skruchę” z powodu popełnienia czynu zabronionego i dopełnili ciążących na nich obowiązków.
Zgodnie bowiem z art. 16 § 1 ustawy kks, nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.
Przepis ten stosuje się tylko wtedy, gdy w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego uiszczono w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym. Jeżeli czyn zabroniony nie polega na uszczupleniu tej należności, a orzeczenie przepadku przedmiotów jest obowiązkowe, sprawca powinien złożyć te przedmioty, natomiast w razie niemożności ich złożenia – uiścić ich równowartość pieniężną; nie nakłada się obowiązku uiszczenia ich równowartości pieniężnej, jeżeli przepadek dotyczy przedmiotów określonych w art. 29 pkt 4 (art. 16 § 2 kks).
Zawiadomienie wnosi się na piśmie albo ustnie do protokołu (art. 16 § 4 kks).
Z art. 16 § 5 kks wynika natomiast, że zawiadomienie jest bezskuteczne, jeżeli zostało złożone:

  1. w czasie, kiedy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego;
  2. po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

Czynny żal, oprócz formy pisemnej złożonej bezpośrednio do urzędu, można złożyć drogą elektroniczną np. przez e-PUAP, e-Urząd Skarbowy.
Z powołanych przepisów wynika, że w niektórych sytuacjach naczelnik urzędu skarbowego może odstąpić od ukarania sprawcy, który nie dopełnił ciążących na nim obowiązków. Aby to było możliwe, sprawca jednak musi:

  • złożyć czynny żal, czyli zawiadomić o popełnieniu czynu zabronionego, w którym dobrowolnie poinformuje naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego, o tym jakich obowiązków nie dopełnił
  • dopełnić obowiązków, w tym uiścić w całości zobowiązanie, którego nie uregulował.

Czynny żal będzie skuteczny, tylko wtedy gdy podatnik:

  • przyzna się do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skar...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź