Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

NABYCIE TOWARÓW I USŁUG W KRAJU , AKTUALNOŚCI

18 października 2019

Dokumentowanie zakupu miodu od rolników

376

Przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, handluje miodem od rolników, a rolnicy nie chcą podawać jej swoich danych. Do tej pory podatnik prowadził podatkową księgę przychodów i rozchodów dokumentując nabycia miodu dowodem wewnętrznym. Czy jest to prawidłowy sposób postępowania ?

ODPOWIEDŹ

W sytuacji gdy sprzedawca (rolnik) nie chce ujawnić swoich danych, nabywający na udokumentowanie dokonanego zakupu produktów rolnych może wystawić dowód wewnętrzny, o ile zakupy dotyczą zdarzeń opisanych ww. przepisem § 14 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 

UZASADNIENIE

Co do zasady, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 2 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych uznaje się za tzw rolnika ryczałtowego.

 

W myśl art. 117 ust. 1 ustawy o VAT rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne jest zwolniony z obowiązku:

1) wystawiania faktur.

Nie mniej jednak ustawodawca w tejże ustawie wskazał, że podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.

Faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako "Faktura VAT RR" i zawierać co najmniej:

* imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy;

* numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy;

* datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;

* nazwy nabytych produktów rolnych;

* jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów;

* cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;

* wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku;

* stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku;

* kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych;

* wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku;

* kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie;

* czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób. (art. 16 ust. 2 ustawy o VAT)

Faktura VAT RR powinna również zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: "Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.".(art. 6 ust. 3 ustawy VAT)

 

Problem pojawia się w sytuacji, kiedy rolnik dostarczający towary postanowi że, nie poda swoich danych osobowych, nie wystawi również rachunku, bo nie ma takiego obowiązku. Jak nabywający w takiej sytuacji winien udokumentować zakup i co wpisać do podatkowej księgi przychodów i rozchodów ?

 

Podstawą zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów mogą być wyłącznie dowody księgowe spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 

Co do zasady, podstawą zapisów w księdze są dowody,którymi są:

...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę