Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Bank na podstawie tytułu wykonawczego KAS zajął pieniądze na rachunku głównym mojej firmy, mimo że na rachunku VAT są środki na pokrycie zaległości podatkowej. Czy jest to zgodne z prawem?

Odpowiedź
Tak, zgodnie z obowiązującymi regulacjami, to bank decyduje o tym, z którego rachunku przeprowadzi egzekucję – z rachunku VAT, czy z rachunku rozliczeniowego (głównego) firmy. Przy czym zajęcie dokonane na podstawie art. 80 u.p.e.a. obejmuje wszystkie rachunki bankowe zobowiązanego w danym banku, chyba, że organ egzekucyjny wyraźnie wskazał jeden z nich.

POLECAMY

Uzasadnienie 
Zgodnie z art. 108a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że:

  • zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej  z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT, 
  • zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

Zajęcie wierzytelności jest skuteczne w odniesieniu do rachunków bankowych zobowiązanego prowadzonych przez bank, niezależnie od tego, czy organ egzekucyjny wskazał w zawiadomieniu (o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego z rachunku bankowego) numery tych rachunków (art. 81 § 1 w związku 
z art. 80 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (u.p.e.a)). Z treści tego przepisu wynika zatem, że organ egzekucyjny nie jest obowiązany do dokładnego określenia rachunku bankowego (podania jego numeru) i wystarczające jest, by zobowiązany w danym banku w ogóle posiadał rachunek bankowy (por. uzasadnienie do wyroku WSA w Kielcach z 1 lipca 2021 r., sygn. akt I SA/Ke 196/21). 
W opinii WSA w Warszawie wyrażonej w wyroku z 24 stycznia 2018 r. (sygn. akt III SA/Wa 1062/17): „zajęcie wierzytelności z rachunków bankowych zobowiązanego […] stanowi jeden z mniej uciążliwych środków egzekucyjnych. W przypadku prowadzenia takiej egzekucji zobowiązany zostaje ograniczony w prawie udzielania zleceń, rozliczeń pieniężnych i to jedynie do wysokości należności, która podlega egzekucji. Rachunek pozostaje więc otwarty, a zobowiązany może dysponować swobodnie nadwyżką ponad zajętą kwotą. […] Z mocy art. 81 § 4 i 5 u.p.e.a. zobowiązanemu przysługuje prawo wypłat z rachunku bankowego bez zgody organu egzekucyjnego na bieżące wynagrodzenia za pracę, które mogą być dokonane po złożeniu bankowi odpisu listy płac lub innego wiarygodnego dowodu, a także na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne należne od wypłat dokonywanych na bieżące wynagrodzenia”. 
Wskazać przy tym należy, że zgodnie z art. 62d ust. 1 w związku z art. 62b ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo bankowe, z rachunku VAT mogą być realizowane wyłącznie zajęcia wierzytelności z tytułu:

  • podatku od towarów i usług (w tym VAT z tytułu importu towarów), dodatkowego zobowiązania podatkowego w tym podatku, a także odsetek za zwłokę 
  • w podatku od towarów i usług lub odsetek za zwłokę od dodatkowego zobowiązania podatkowego,
  • podatku dochodowego od osób prawnych...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź