Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Egzekucja należności z tytułu VAT z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej

Artykuły | 1 lutego 2022 | NR 122
0 194

Nie zapłaciłem VAT. Urząd zajął moje wszystkie konta bankowe w tym rachunek walutowy, na którym mam środki. W jaki sposób powinna wyglądać realizacja zajęcia rachunku walutowego? Czy mogę się odwołać od zajęcia rachunku walutowego?

Odpowiedź
Czytelnik w każdej chwili może złożyć zarzuty na prowadzone postępowanie egzekucyjne. Zarzuty składa się do wierzyciela za pośrednictwem organu egzekucyjnego, który wszczął egzekucję. 
Wniesienie przez Czytelnika zarzutu nie później niż w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu tytułu wykonawczego, zawiesi postępowanie egzekucyjne w całości albo w części z dniem doręczenia tego zarzutu organowi egzekucyjnemu do czasu zawiadomienia tego organu o wydaniu ostatecznego postanowienia w sprawie tego zarzutu.
Czytelnik może również w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zajęciu rachunku bankowego wnieść skargę do organu egzekucyjnego o zastosowaniu zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego, jednocześnie wskazując na majątek z którego można prowadzić skuteczną egzekucję.

Uzasadnienie
Egzekucja z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej
Postępowanie egzekucyjne wszczyna się na wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji administracyjnej i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego, sporządzonego według ustalonego wzoru.
Wszczęcie egzekucji administracyjnej następuje z  chwilą:

POLECAMY

 1. doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego;
 2. doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienia o  zajęciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego, jeżeli to doręczenie nastąpiło przed doręczeniem zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego;
 3. podpisania protokołu zajęcia ruchomości przez  pracownika obsługującego organ egzekucyjny, jeżeli to podpisanie nastąpiło przed doręczeniem zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego;
 4. wpisu w  księdze wieczystej o  wszczęciu egzekucji z nieruchomości lub złożenia wniosku o  wpis o  wszczęciu egzekucji z nieruchomości do  zbioru dokumentów, jeżeli ten wpis lub to złożenie nastąpiło przed doręczeniem zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego.

Na podstawie otrzymanego od wierzyciela tytułu wykonawczego organ egzekucyjny stosuje środki egzekucyjne wymienione w w art. 1a pkt 12 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wśród tych środków widnieje zajęcie rachunków bankowych.
Procedury zajęcia rachunków bankowych opisane zostały w art. 80 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (u.p.e.a.).
Zgodnie z art. 80 § 1 u.p.e.a. organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności z  rachunku bankowego przez  przesłanie do  banku zawiadomienia o  zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego z rachunku bankowego do wysokości egzekwowanej należności pieniężnej wraz z odsetkami z  tytułu niezapłacenia 
w  terminie dochodzonej wierzytelności oraz  kosztami egzekucyjnymi. Organ egzekucyjny jednocześnie wzywa bank, aby bez zgody organu egzekucyjnego nie dokonywał wypłat z  rachunku bankowego do  wysokości zajętej wierzytelności, lecz  niezwłocznie:

 1. po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o  zajęciu przekazał zajętą kwotę organowi egzekucyjnemu na  pokrycie egzekwowanej należności pieniężnej, odsetek z  tytułu niezapłacenia jej w  terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych;
 2. nie później niż w  terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o  zajęciu zawiadomił organ egzekucyjny o  przeszkodzie w  dokonaniu wpłaty, w tym również o  nieprowadzeniu rachunku bankowego zobowiązanego;
 3. po powstaniu wierzytelności, jeżeli jej wysokość przekracza kwotę wolną od egzekucji, a zajęta kwota nie wystarcza na  zaspokojenie egzekwowanych należności pieniężnych, zawiadomił o  zbiegu egzekucji.

Zajęcie wierzytelności z  rachunku bankowego jest dokonane z  chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o  zajęciu, o  którym mowa w  § 1, i obejmuje również środki pieniężne:

 1. których nie było na  rachunku bankowym w  chwili zajęcia, a zostały wpłacone na  ten rachunek po dokonaniu zajęcia;
 2. które zostały wpłacone na  inny rachunek, otwarty po dokonaniu zajęcia.

Stosownie do art. 81 u.p.e.a. zajęcie wierzytelności jest skuteczne w  odniesieniu do rachunków bankowych zobowiązanego prowadzonych przez bank, niezależnie od tego, czy organ egzekucyjny wskazał w  zawiadomieniu o zajęciu numery tych rachunków.
Jeżeli wierzytelności z  innych rodzajów rachunków bankowych zobowiązanego niż lokata terminowa, nie pokrywają dochodzonej należności, bank realizuje zajęcie wierzytelności z  rachunku tej lokaty w  ostatniej kolejności.
Zatem, jeżeli zajęto wierzytelność z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, bank przekazuje organowi egzekucyjnemu środki pieniężne w  złotych przeliczone według kursu kupna tej waluty, ogłoszonego przez  Narodowy Bank Polski w  dniu przekazania tych środków organowi egzekucyjnemu.
Pokreślić trzeba, że wynikający z  zajęcia wierzytelności z  rachunku bankowego zakaz wypłat z  tego rachunku bez zgody organu egzekucyjnego nie dotyczy wypłat na bieżące wynagrodzenia za pracę oraz na zasądzone alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym zasądzone tytułem odszkodowania. Wypłata na wynagrodzenia za pracę może nastąpić po  złożeniu bankowi odpisu listy płac lub innego wiarygodnego dowodu, a  wypłata alimentów lub renty o  charakterze alimentacyjnym - tytułu stwierdzającego obowiązek zobowiązanego do płacenia alimentów lub renty. Bank dokonuje wypłat alimentów lub renty do rąk osoby uprawnionej do tych świadczeń. 
Zatem, organ egzekucyjny przesyłając do banku zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego bez wskazania numeru rachunku dokonuje zajęcia wszystkich rachunków bankowych zobowiązanego w tym także rachunku prowadzonego 
w walucie obcej.
Bank po upływie 7 dni od otrzymania zawiadomienia zrealizuje zajęcie poprzez przekazanie zajętej kwoty organowi egzekucyjnemu na  pokrycie egzekwowanej należności pieniężnej, odsetek z  tytułu niezapłacenia jej w  terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych.

Zarzuty
Jeżeli Czytelnik nie zgadza się z prowadzoną egzekucją, to ma prawo wniesienia do  wierzyciela, za pośrednictwem organu egzekucyjnego, zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej.
Podstawą zarzutu w  sprawie egzekucji administracyjnej może być:

 1. nieistnienie obowiązku;
 2. określenie obowiązku niezgodnie z  treścią obowiązku wynikającego z:
  a) orzeczenia, o  którym mowa w  ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź