Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KASY REJESTRUJĄCE

4 stycznia 2019

NR 85 (Styczeń 2019)

Informacja o zmianach dotyczących kas w 2019 roku - rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

209

Zmiany w sprawie kas rejestrujących na 2019 rok określa projekt rozporządzenia z dnia 5 listopada 2018 roku. Rozporządzenie dostosowuje stosowanie kas do zmian wprowadzanych do ustawy o podatku od towarów i usług. Na dzień oddania niniejszego pisma do druku, rozporządzenie nie zostało jeszcze podpisane.

Zmieniane rozporządzenie ma charakter organizacyjno-techniczny regulujący obowiązki podatników w zakresie sposobu prowadzenia ewidencji sprzedaży oraz warunków używania kas rejestrujących, zawiera także regulacje dotyczące stosowania kas online.

Proponowany projekt zakłada dla podatników stosujących nowe kasy online, korzyści w postaci zmniejszenia obciążeń związanych z ilością wymaganych dokumentów w formie papierowej – dotyczy to np. braku obowiązku przechowywania papierowych rolek, zgłaszania fiskalizacji kas na formularzu w formie papierowej, eliminacji większości obowiązków informacyjnych. Informacje z kas w większości będą przesyłane automatycznie do Centralnego Repozytorium Kas, co w znacznym stopniu ograniczy uciążliwe dla podatnika kontrole w związku z możliwością zdalnego monitorowania prowadzonej przez niego ewidencji sprzedaży przez organy podatkowe.

Również dla organów skarbowych, w związku ze zmianą procedury zgłaszania nowego rodzaju kas przewidującą automatyczne zgłaszanie kas online, spowoduje zmniejszenie ilości przetwarzanych dokumentów w związku ze zmniejszeniem obowiązków informacyjnych dokonywanych przez podatników prowadzących ewidencję (podatnicy nie będą przesyłać zawiadomienia o rozpoczęciu ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących).

Projekt rozporządzenia przyjmuje taką konstrukcję systemu kas rejestrujących, zgodnie z którą kasy online i kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii funkcjonują równolegle, wiele obowiązków związanych z prowadzeniem ewidencji, stosowaniem kas oraz organizowaniem i prowadzeniem serwisu będzie wspólne i dlatego obejmuje swoją regulacją zakres stosowania wszystkich rodzajów kas rejestrujących. W związku z tym większość rozdziałów projektu zawiera jednakowe zapisy dla kas online i dla dotychczasowych kas - są to rozdziały 1 i 2 - Oddział 1, 4-5.

Natomiast dodatkowe obowiązki dotyczące określonego rodzaju kas tj. kas dotychczas stosowanych oraz kas online są przedstawione w osobnych oddziałach. Odrębnie również zostały przedstawione zagadnienia regulujące obowiązki podatników stosujących stare kasy i kasy online w przypadku likwidacji działalności gospodarczej. Propozycje zmian wprowadzanych rozporządzeniem w sprawie kas rejestrujących:

 

 • w zakresie stosowania kas online:

  • zniesienie obowiązku zgłoszenia kasy online do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego. Obowiązuje zasada przesłania danych do Centralnego Repozytorium Kas, a fiskalizacja i zgłoszenie odbędzie się automatycznie. Przy fiskalizacji kasy nastąpi odebranie numeru ewidencyjnego,

  • wyeliminowanie konieczności przechowywania papierowych rolek,

  • określono wzór wniosku dla podatnika w celu uzyskania zgody na przesyłanie danych z kasy online w określonych odstępach czasowych (załącznik nr 2). Wzór ten dotyczy sytuacji gdy z przyczyn niezależnych od podatnika trwale nie jest możliwe zapewnienie połączenia i przekazywania danych

  • w sposób ciągły poprzez sieć telekomunikacyjną do CRK,

  • umożliwiono wynajem przez podatników kas online na podstawie pisemnych umów najmu, dzierżawy, leasingu itp. Określono tym samym szczegółowe regulacje dotyczące warunków używania tych kas np. obowiązek wymiany pamięci przed przekazaniem kasy rejestrującej wynajmującemu jak również jej wymiany w przypadku zapełnienia w trakcie trwania umowy;

   

 • w zakresie stosowania kas z on-line nym oraz papierowym zapisem kopii - sposób użytkowania i obowiązki podatników związane ze stosowaniem ww. kas zasadniczo nie uległy zmianie, jednakże doprecyzowano niektóre regulacje wprowadzając nowe zapisy dotyczące np.:

  • obowiązku podatnika do wystawienia i wydania nabywcy bez jego żądania, paragonu fiskalnego zawsze przed przyjęciem należności a także do udostępniania nabywcy w widocznym miejscu wyświetlacza kasy, w celu umożliwienia weryfikacji podczas dokonywanej transakcji poprawności wprowadzonych danych,

  • odrębnie uregulowano obowiązek wystawienia i wydania paragonu bez żądania nabywcy z tytułu otrzymanej należności (zaliczki) w gotówce (przez którą rozumie się również płatność kartą płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych) – z chwilą otrzymania gotówki oraz zaliczki bezgotówkowej otrzymanej za pośrednictwem poczty, banku lub skoku na rachunek podatnika – z chwilą uznania tej należności na rachunku podatni...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę