Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Proszę o wyjaśnienie, na czym polega obowiązek stosowania kodów GTU? Co oznaczają te kody? Czy mamy je stosować na fakturach i w JPK-u? Czy stosujemy je do każdej transakcji?

Odpowiedź

Kody GTU są to kody identyfikujące niektóre towary i usługi w nowym pliku JPK składanym od 1 października zamiast deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Kody należy stosować w JPK, stosowanie na fakturach nie jest wymagane. Kody stosujemy tylko w sytuacji, gdy dany towar lub usługa zostały wymienione w poszczególnej grupie.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2020 roku, podatnicy, z  wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na  podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na  podstawie art.  82 ust.3 oraz podatników, u  których sprzedaż jest zwolniona od podatku na  podstawie art.  113 ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku
i sporządzenie informacji podsumowującej, w szczególności dane dotyczące rodzaju sprzedaży i  podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w  tym korekty podatku należnego, z  podziałem na  stawki podatku.

 

Od 1 października 2020 roku na mocy  ustawy z 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw  wprowadzona zostanie nowa struktura JPK:

  • JPK V7M (dla rozliczeń miesięcznych)
  • JPK V7K (dla rozliczeń kwartalnych).

 

Struktura ta połączy dane wykazywane w deklaracji VAT i pliku JPK VAT. Nowy plik będzie się składał z dwóch części: deklaracyjnej, czyli obecnej deklaracji VAT i ewidencyjnej - obecnie pliki JPK VAT.

Jednym z nowych elementów w pliku JPK jest pole KodGrupyTowarowej, które znajduje się w sekcji SprzedazWiersz.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług zostały wymienione kody identyfikujące na niektóre towary i usługi w nowym pliku JPK. Zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia, wyróżnia się 13 grup towarów i usług tzw. GTU. Każda grupa posiada osobny kod identyfikujący, który musi zostać wykazany w części ewidencyjnej JPK_V7M lub JPK_V7K.

Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług prezentowane są za pomocą symboli GTU_01 – GTU_13, a każdy kod odpowiada za konkretny rodzaj transakcji.

Pola wypełnia się dla całej faktury poprzez zaznaczenie „1” we właściwych polach odpowiadających symbolom od GTU_01 do GTU_13.

Pole pozostanie puste, w przypadku gdy dany towar lub usługa nie wystąpiły na dokumencie.

Przykład 1

Przedmiotem transakcji udokumentowanej fakturą są towary z grup 01, 03 i 05.

Podatnik wpisuje „1” odpowiednio w polu „GTU_01”, „GTU_03” i GTU_05”.

 

Przykład 2

Przedmiotem transakcji jest usługa, która nie została wymieniona w żadnym z oznaczeń GTU. Podatnik pozostawia pola puste.

 

Nazwa pola:

1. GTU_01 Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów
o podatku akcyzowym.

2. GTU_02 Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy.

3. GTU_03 Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłą...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę