Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW

4 stycznia 2019

NR 85 (Styczeń 2019)

Korekta sprzedaży krajowej w związku z wywozem towaru w ramach WDT

215

Nabywca z Danii (czynny podatnik VAT) nabył towar (inwentarz żywy-koń) w październiku 2017 roku. Z uwagi na to, że towar pozostawał u sprzedającego w Polsce, wystawiona została faktura krajowa i VAT odprowadzony do polskiego US. Nabywca ponosił koszty utrzymania towaru w Polsce. Obecnie nabywca odebrał towar. Towar opuścił terytorium Polski. Czy można dokonać korekty faktury: ze sprzedaży krajowej na WDT?. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku korekty (w którym miesiącu deklaracji  VAT ująć korektę?).

ODPOWIEDŹ

Prawo do rozporządzania towarem jak właściciel przeszło na kontrahenta w dacie wystawienia faktury przez Czytelnika. Ponieważ towar nie opuścił granic Polski, dostawę należało potraktować jako krajową i opodatkować stawką 23% VAT. Po wywiezieniu przedmiotu zakupu z Polski Czytelnik nabędzie prawo do skorygowania faktury i wykazania wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru (WDT) z zerową stawką VAT.

UZASADNIENIE

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, ma miejsce wówczas, gdy dochodzi do wywozu towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 (dostawy towarów) na terytorium innego państwa członkowskiego.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:

 

  1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej;

  2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;

  3. podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

 

Zatem aby zastosować stawkę...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę