Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W sytuacji gdy Podatnik dokonuje transakcji zakupu – od podmiotu powiązanego z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zarejestrowanego na potrzeby VAT w Polsce – wyrobów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy, które to transakcje przekraczają kwotę 15.000 zł i reguluje zobowiązanie wobec tej spółki w formie kompensat wielostronnych, to Podatnik będzie zobowiązany do stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 17 stycznia 2020 roku nr 0111-KDIB3-1.4012.626.2019.1.ICz.

Sytuacja Podatnika

Podatnik jest producentem złączek instalacyjnych z metali oraz stopów metali. Należy do międzynarodowego koncernu firm. Na potrzeby produkcji dokonuje zakupów surowców i półproduktów zarówno w kraju, jak i za granicą, oraz wykorzystuje w tym celu własne aktywa.
Podatnik wyprodukowane wyroby sprzedaje w głównej mierze do podmiotu powiązanego C., z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zarejestrowanego na potrzeby VAT w Polsce. Podatnik dokonuje również zakupu części komponentów oraz usług od innych spółek powiązanych. 
Część wyrobów sprzedawanych przez Podatnika do C. jak również część wyrobów kupowanych przez I. z C. mieści się w zakresie wymienionym w załączniku nr 15 ustawy o podatku od towarów i usług wg stanu obowiązującego na dzień 1 stycznia 2020 roku. I. oraz C. będą fakturować sprzedaż wyrobów wymienionych w załączniku nr 15 ustawy VAT na odrębnych fakturach. Transakcje sprzedaży od Podatnika do C. oraz z C. do Podatnika wyrobów wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o VAT przekraczać mogą kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

W prowadzonej działalności wartość sprzedaży od Podatnika do spółek powiązanych przewyższa wartość zakupów do Podatnika ze spółek powiązanych, co powoduje powstanie nadwyżki należności nad zobowiązaniami handlowymi. Regulowanie zobowiązań wobec spółek powiązanych dokonywane jest w formie kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań (netting) pomiędzy wszystkimi spółkami powiązanymi. Kompensata (netting) pomiędzy Podatnikiem oraz spółkami powiązanymi jest dokonywana do wysokości salda zobowiązań (których wartość jest niższa niż wartość należności); pozostała kwota (nadwyżka należności) jest zaliczana na poczet zwiększenia salda pożyczki udzielonej przez Podatnikaę na rzecz C. Pożyczka ta jest spłacana przez C. w miarę potrzeb zgłaszanych przez Podatnika.

Stanowisko Dyrektora

W myśl art.108a ust. 1a ustawy o VAT przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej pł...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę