Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Obowiązek stosowania terminalu płatniczego od 1 stycznia 2022 roku

Artykuły | 1 marca 2022 | NR 123
0 126

Czy muszę mieć terminal płatniczy jeśli świadczę usługi budowlane i wszystkie płatności dokonywane są przez bank, nie mam aktualnie kasy. Jeżeli zacznę stosować kasę to czy mogę zapewnić płatność np. blikiem i nie stosować terminala?

Odpowiedź
Obowiązek wprowadzenia terminalu płatniczego od 1 stycznia 2022 roku dotyczy wyłącznie podatników stosujących kasy rejestrujące. W przypadku gdy taki obowiązek powstanie, to jeżeli Czytelnik zapewni klientowi możliwość dokonania płatności przy zastosowaniu innych instrumentów płatniczych takich jak BLIK czy tak jak stosuje do chwili obecnej umożliwiając dokonanie przelewu bankowego to nie powstanie obowiązek instalacji terminala płatniczego zintegrowanego od 1 lipca 2022 roku z kasą on-line

POLECAMY

Uzasadnienie
Ogólny obowiązek stosowania kas fiskalnych w tym również on-line wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Zapis art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców, obowiązujący od 1 stycznia 2022 roku stanowi, iż przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907 i 1814).
Powyższego przepisu nie stosuje się do przedsiębiorcy, który nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  - art. 19a ust. 1 i 2 wszedł w życie 1.01.2022 r.
Przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i prowadzi ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, które umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3 ustawy o VAT, zapewnia współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, określonymi w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy (zapis art 19a ust. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców, który wejdzie w życie 1.07.2022 r.). 
Co do zasady, podatnicy świadczący usługi budowlane którzy nie mogą korzystać z żadnego  zwolnienia mają obowiązek od 1 lipca 2021 roku  stosować kasy on-line, od 1 stycznia 2022 r. terminal płatniczy, który od 1 lipca 2022 roku musi być zintegrowany z pracującym urządzeniem on-line.
W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, określono zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r., tj.:

  • czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia, gdzie m.in. w poz. 37 określono zwolnienie dla sprzedaży dotyczącej szczególnych czynności 
    - tj. świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma 
  • w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła  -  zwolnienie stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku (§ 2 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia),
  • podatników, u których wartość sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli wartość sprzedaży z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł (jest to zwolnienie podmiotowe ze względu na określony rozporządzeniem limit obrotów, z którego podatnik może korzystać w sytuacji braku możliwości korzystania ze zwolnienia przedmiotowego) - §3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. 

Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wartość sprzedaży podatnika dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przekroczyła kwotę 20 000 zł.  (§ 5 ust. 1 rozporządzenia). 
Wprowadzane zmiany integracji kasy z terminalem płatniczym dotyczą wyłącznie podatników stosujących kas on-line ponieważ muszą one mieć możliwość integracji z terminalem. 
Natomiast na przedsiębiorcę stosującego kasy z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii nie nałożono obowiązku zintegrowania tych kas z terminalem płatniczym, ponieważ nie jest to przewidziane w zapisach rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 września 2021 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii.
Jak wynika z opisu zawartego w pytaniu Czytelnik...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź