Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Odliczenie ulgi przy obowiązkowej wymianie kas na kasy on-line

Artykuły | 7 stycznia 2020 | NR 97
76

Wykonuję działalność gospodarczą związaną z naprawą pojazdów samochodowych i usług związanych z wyżywieniem. Stosuję 2 kasy fiskalne. W grudniu ufiskalniam kasę on-line, która będzie stosowana w warsztacie. Czy muszę jednocześnie ufiskalnić kasę do świadczonych usług związanych z wyżywieniem, żeby odliczyć ulgę, ponieważ pomiędzy fiskalizacjami tych dwóch kas minie 6 miesięcy?

Odpowiedź

Czytelnik jest obowiązany ewidencjonować obrót za pomocą kasy online najpóźniej od 1 stycznia 2020r. dla usług napraw pojazdów silnikowych oraz od 1 lipca 2020r. dla usług związanych z wyżywieniem. Odstęp 6 miesięcy nie dotyczy podatników już stosujących kasy fiskalne zatem nie dotyczy Czytelnika.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, u których:

  1. powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas online,
  2. nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie jej przy zastosowaniu kas online, oraz dotychczas nie używali żadnych kas fiskalnych do prowadzenia ewidencji sprzedaży
    •  mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.

Zgodnie natomiast z art. 145b ustawy podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie do :

  • 31 grudnia 2019 r. - do świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów, oraz
  • do 30.06.2020 r. - do świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania  

W/w przepis stosuje się tylko do kas rejestrujących, przy zastosowaniu których jest prowadzona ewidencja w zakresie sprzedaży w/w towarów lub świadczenia usług.
W/w podatnicy, mogą dokonać odliczenia lub otrzymać zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących online, przy czym za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przyjmuje się 1 stycznia 2020r. - dla podatników dokonujących napraw pojazdów silnikowych i 1 lipca 2020 r. - dla podatników świadczących usługi związane z wyżywieniem (art. 145b ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy).
Podstawą do odliczenia jest posiadanie faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra  Finansów  z  dnia 29 kwietnia 2019 r., w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika.  
Zgodnie z § 2  ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, odliczenie kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, lub jej zwrot następuje pod warunkiem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika przy użyciu kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy.
W przypadku podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy użyciu więcej niż jednej kasy rejestrującej odliczenie lub zwrot, o którym mowa w ust. 1, na zakup każdej z tych kas następuje dodatkowo pod warunkiem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy użyciu każdej kasy rejestrującej w każdym punkcie sprzedaży nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika (§ 2 ust. 2 ww. rozporządzenia). 
Jeżeli Czytelnik jest podatnikiem VAT czynnym to odliczenia o którym mowa powyżej możne dokonać w deklaracji podatkowej dla podatku od to...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę