Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Odliczenie ulgi za kasę on-line do nowego punktu sprzedaży

Artykuły | 28 stycznia 2020 | NR 98
54

Wykonuję usługi kosmetologiczne i stosuję jedną kasę rejestrującą. Już teraz wymieniam starą kasę na kasę on-line. Otwieram również nowy salon zatrudniając pracowników, czy muszę od razu instalować nową kasę? Nie jestem podatnikiem VAT. Czy jeśli będę miała 2 kasy on-line co i kiedy muszę zrobić aby odliczyć ulgi od tych kas?

Odpowiedź

Czytelniczka wymieniając starą kasę na kasę on-line po dokonaniu fiskalizacji może złożyć wniosek o zwrot kwoty wydanej na jej zakup najwcześniej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpocznie prowadzenie ewidencji sprzedaży przy jej zastosowaniu. Do wniosku należy załączyć kopię faktury i dowodu zapłaty oraz kopię raportu fiskalnego miesięcznego wystawionego przy użyciu kasy on-line potwierdzającego prowadzenie ewidencji sprzedaży. Nie ma natomiast prawa do odliczenia kasy on-line zakupionej do nowego salonu kosmetycznego. Kasa rejestrująca w nowym punkcie sprzedaży musi być zainstalowana z chwilą wykonania pierwszej usługi kosmetologicznej w tym punkcie.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, u których:

  • powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas on-line,
  • nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas on-line, oraz dotychczas nie używali kas rejestrujących lub kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, do prowadzenia ewidencji sprzedaży

– mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, a w przypadku gdy kwota ta jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, mają prawo do zwrotu ich różnicy na rachunek bankowy podatnika, lub do odliczenia od podatku należnego tej różnicy za następne okresy rozliczeniowe. Przy tym warunkiem jest, że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji.
Natomiast podatnicy zwolnieni od podatku otrzymują zwrot kwoty wydanej na zakup kas na rachunek bankowy, w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku.
Podstawą do odliczenia jest posiadanie przez podatnika faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra  Finansów w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika.  
§ 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących nakłada na podatników obowiązek prowadzenia ewidencji każdej czynności sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej od podatku, przy użyciu kas. Jednocześnie prowadząc ewidencję przy zastosowaniu kasy podatnik zobowiązany jest wystawić i wydać nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny podczas dokonywania sprzedaży, nie później niż z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności (§ 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia). 
Jednocześnie z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. j rozporządzenia  w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika, że w przypadku  świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych zwolnień z obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się, a to oznacza, że  z chwilą wykonania pierwszej takiej usługi należy rejestrować sprzedaż za pomocą kasy. 
Art. 145b ust. 1 pkt 3 lit. b  ustawy o podatku od towarów i usług określa, iż podatnicy wykonujący usługi kosmetyczne i kosmetologiczne mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. 
Podatnicy mogą dokonać odliczenia lub otrzymać zwrot kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących on-line, przy czym za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przyjmuje się dzień 1 stycznia 2021 r. – dla podatników, świadczących usługi kosmetyczne i kosmetologiczne. Podatnicy nie będący podatnikami VAT otrzymują zwrot na wniosek złożony do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejest...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę