Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Odmowa wydania zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego z tytułu mienia przesiedlenia

Artykuły | 10 maja 2022 | NR 125
0 54

Złożyłem do urzędu skarbowego wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego, który przywiozłem z Irlandii, w związku z przybyciem na teren Rzeczpospolitej Polskiej na pobyt stały. Następnie złożyłem w formie elektronicznej deklarację uproszczoną w sprawie podatku akcyzowego od samochodu osobowego w której wskazałem tytuł zwolnienia: mienie przesiedlenia. Zastanawiam się w jaki sposób uprawdopodobnić swój pobyt w Irlandii, skoro nie posiadam żadnych dokumentów ten fakt potwierdzających?

Stosownie do treści art. 110 ust. 1 oraz ust. 7 ustawy o podatku akcyzowym, zwalnia się od akcyzy przywóz samochodu osobowego przez osobę fizyczną przybywającą na terytorium kraju na pobyt stały lub powracającą z czasowego pobytu 
z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

POLECAMY

  • samochód osobowy jest przeznaczony do użytku osobistego tej osoby;
  • samochód osobowy służył do użytku osobistego tej osoby w miejscu poprzedniego jej pobytu w państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu;
  • osoba ta przedstawi właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego dowód potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 2;
  • samochód osobowy nie zostanie sprzedany, wynajęty lub jakikolwiek inny sposób oddany do użytku osobie trzeciej przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia jego przywozu na terytorium kraju;
  • samochód został nabyty lub wprowadzony do obrotu zgodnie z przepisami dotyczącymi opodatkowania obowiązującymi w państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej, w którym osoba fizyczna miała miejsce zamieszkania, a przy wywozie nie zastosowano zwolnienia od akcyzy lub zwrotu podatku.

W takim przypadku właściwy naczelnik urzędu skarbowego wydaje na wniosek zainteresowanego podmiotu zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy. 
Zgodnie z art. 110 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, osoba ubiegająca się o zwolnienie z akcyzy winna przedstawić właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego dowody potwierdzające użytkowanie osobiste samochodu osobowego w miejscu poprzedniego jej pobytu w państwie członkowskim Unii Europejskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu.
Organ podatkowy wzywa Podatnika do przedstawienia dokumentów potwierdzających zakończenie pobytu na terytorium Irlandii wraz z tłumaczeniem oraz dokumentów potwierdzających powrót do kraju. Ponadto informuje, że brak uzyskania ww. zaświadczenia skutkuje obowiązkiem złożenia deklaracji, w której należy wskazać kwotę podatku akcyzowego do zapłaty i dokonanie wpłaty na rachunek właściwego urzędu skarbowego.
Dokumentami potwierdzającymi pobyt mogą być: urzędowo potwierdzony wynajem mieszkania, umowa o pracę, zameldowanie na pobyt czasowy, uczęszczanie dzieci do przedszkola, szkoły itp. 
W przypadku braku przedstawienia przez Czytelnika dokumentów poświadczających zatrudnienie na terytorium Republiki Irlandii, organ podatkowy zbiera materiał dowodowy w przedstawionym zakresie m.in. dokonuje analizy składanych rocznych zeznań podatkowych przez podatnika oraz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź