Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Określenie podstawy opodatkowania otrzymanego dofinansowania

Artykuły | 27 maja 2020 | NR 102
63

Ustalenia kwoty podatku VAT należnego od otrzymanego dofinansowania należy skalkulować metodą „w stu” - potraktować dotację jako kwotę brutto.

Stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 24 kwietnia 2020 roku, nr 0111-KDIB3-1.4012.159.2020.1.ICz .

Sytuacja Podatnika

Gmina realizuje inwestycję w zakresie odnawialnych źródeł energii polegającą na zakupie i montażu paneli fotowoltaicznych, kolektorów solarnych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę na/przy/w budynkach stanowiących własność mieszkańców Gminy, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.
Montażem instalacji zajmie się na podstawie kontraktu wyłoniony przez Gminę wykonawca, który będzie wystawiał na Gminę faktury VAT, tytułem wykonania usług na rzecz poszczególnych nabywców. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji z Województwa („Czysta Energia”) na pokrycie części kosztów kwalifikowanych - w tym na pokrycie kosztów związanych z zakupem i montażem Instalacji oraz usługami inspektora nadzoru. 
W związku z realizacją ww. inwestycji przewidziane jest podpisywanie z Mieszkańcami umów, ze względu na montaż Instalacji na terenie ich nieruchomości, oraz opłacenia przez nich wkładu własnego powiększonego o podatek VAT. Mieszkaniec m.in.: użycza część nieruchomości będącej jego własnością do przeprowadzenia montażu Instalacji zgodnie z indywidualną koncepcją montażu przedstawioną przez Wykonawcę; na własny koszt dostosuje instalację elektryczną / wodną / centralnego ogrzewania do wymagań Instalacji; wykona niezbędne prace remontowo-odtworzeniowe (takie jak uzupełnienie okładzin podłóg, malowanie, uzupełnianie tynku, etc.); zobowiązuje się do właściwej eksploatacji Instalacji, ponoszenia kosztów tej eksploatacji wraz z kosztami ubezpieczenia; zobowiązuje się do umożliwienia przeprowadzenia kontroli / inwentaryzacji / pomiarów liczników przez uprawnionych pracowników Gminy. Gmina zapewnienia Wykonawcę, montaż Instalacji, sprawowania bieżącego nadzoru nad przebiegiem prac, przeprowadzenia odbiorów końcowych oraz rozliczenia finansowego.
Po upływie 5 letniego okresu trwania Projektu, własność całości Instalacji zostanie przekazana na własność Mieszkańca bez dodatkowego wynagrodzenia.
Na moment składania niniejszego wniosku Gmina nie nabyła jeszcze Instalacji, niemniej rozpoczęła już pobieranie wpłat od Mieszkańców. Gmina nie otrzymała jeszcze żadnej kwoty tytułem dofinansowania.
Pytanie Gminy: czy w celu ustalenia podstawy opodatkowania i...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę