Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

Artykuły | 4 stycznia 2022 | NR 121
0 244

Projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny i zawiera unormowania dotyczące zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży z pomocą kas rejestrujących na okres 2 lat (2022-2023).

Rozporządzenie w nieznacznym stopniu zawęża zakres stosowanych dotychczas zwolnień.
Projekt rozszerza zakres czynności objętych bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania o usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), także usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej) – zapis § 4 ust. 1 pkt 2 lit. m projektu. Do tych czynności nie będzie miało zastosowania również zwolnienie ujęte w poz. 40 załącznika.
Obecnie myjnie samochodowe, to coraz nowocześniejsze urządzenia, w których można zainstalować kasę rejestrującą. Jednakże w związku z tym, iż wprowadzenie na rynek dostosowanych kas oraz ich montaż wymaga jednak czasu 
- objęcie obowiązkiem ww. czynności proponuje się od 1 lipca 2022 r. Podatnicy prowadzący taką działalność  mogli korzystać do tej pory ze zwolnienia z tego obowiązku do wysokości 20000 zł, osiągniętej ze sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Aby nie różnicować podatników z tej samej branży obowiązkiem bezwzględnego ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących objęto całą branżę mycia i czyszczenia samochodów.
Pozostałe regulacje objęte projektem rozporządzenia to m.in.:

POLECAMY

  • przewiduje się, analogicznie jak w rozporządzeniu z 2018, zwolnienie dla czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia powtarzając dotychczasowe zwolnienia,
  • utrzymuje się na dotychczasowym poziomie kryterium wartości sprzedaży w wysokości 20000 zł dla podmiotów kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą (dla tych ostatnich liczone w proporcji do okresu wykonywania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w roku podatkowym),
  • utrzymano system zwolnień podmiotowo-przedmiotowych, u podatników, 
  • u których udział wartości dostaw towarów i świadczonych usług wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia w wartości sprzedaży z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług jest większy niż 80%,
  • utrzymano dotychczas obowiązujący tytuł zwolnieniowy dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie czynności wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne,
  • utrzymano regulację wyłączającą ze sprzedaży, o której mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia (tj. limitu sprzedaży w wysokości 20000 zł zobowiązującego do instalacji kasy), czynności dostawy nieruchomości oraz dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji,
  • utrzymano zasadę, że utrata prawa do zwolnienia z ewidencjonowania następuje po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wystąpiło zdarzenie uniemożliwiające korzystanie z danego zwolnienia,
  • powielono zapisy dotyczące...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź