Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Sprzedaję serwetki zrobione przez siebie na szydełku. W związku z niewielkim przychodem z tej sprzedaży jest to działalność nierejestrowa, czyli nie opłacam składek ZUS. Jakie dokumenty powinnam złożyć w urzędzie, żeby nie płacić VAT?

Odpowiedź

Gdy sprzedaż rękodzieła w poprzednim roku nie przekroczyła 200 000 zł, to Czytelniczka może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego i wówczas nie ma obowiązku zgłaszania tego w urzędzie skarbowym. Niemniej jeżeli sprzedaż w poprzednim roku podatkowym przekroczyła 20 000 zł, to Czytelniczka jest obowiązana ewidencjonować każdą sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 oraz z 2019 r., poz. 1564) i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. 

W roku 2023 minimalne wynagrodzenie do 30 czerwca 2023 wynosi 3490 zł, a od 1 lipca 2023 r. będzie wynosiło 3600 zł. Zatem miesięczny przychód do wysokości 1745 zł do 30 czerwca br. i do wysokości 1800 zł od 1 lipca br. osiągnięty przez osobę fizyczną z tytułu wykonywanej działalności nie stanowi działalności gospodarczej.

Niemniej zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Pamiętaj!

Towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym mówi art. 2 pkt 6 ustawy o VAT.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. 

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. 

Rękodzieło nie zostało zwolnione z VAT w trybie art. 43 ust. 1 i nie zostało objęte preferencyjną stawką VAT (art. 42 ust. 2 i 2a ustawy o VAT). Powyższe przepisy dotyczące podatku od towarów i usług oznaczają, że działalność wykonywana przez Czytelniczkę podlega ustawie o VAT. 

Z przedstawionej przez Czytelniczkę sytuacji wynika, że sprzedaje ona rękodzieło i osiąga niewielkie przychody ze sprzedaży tych wyrobów. Osiągane przychody mieszczą się w limicie działalności, którą Prawo przedsiębiorców nie identyfikuje jako działalność gospodarczą.

Wobec tego, że ustawa o VAT identyfikuje czynności wykonywane przez Czyt...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź