Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KASY REJESTRUJĄCE

5 czerwca 2020

Sankcje za brak przeglądu technicznego kasy on-line

142

Mam kasę fiskalną on-line, świadczę usługi fryzjerskie. Chciałem się dowiedzieć, jakie są skutki prawne w sytuacji, gdy mija termin przeglądu kasy a ja tego obowiązku nie dotrzymałem. Czy mogę napisać do naczelnika urzędu skarbowego „czynny żal”? Czy mogę mieć jakieś kary? Proszę o wyjaśnienie.

ODPOWIEDŹ

Czytelnik, za niewywiązanie się z obowiązku przeprowadzenia przeglądu technicznego kasy on-line zostanie obciążony karą w wysokości 300 zł. Ponadto, jeżeli nie upłynęły 3 lata od momentu rozpoczęcia ewidencji na kasie fiskalnej będzie również obowiązany do zwrotu odliczonej ulgi na zakup kasy fiskalnej, a także może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karno-skarbowej. Czynny żal może uchronić Czytelnika wyłącznie przed odpowiedzialnością karną.

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących podatnik, który prowadzi ewidencję przy zastosowaniu kasy fiskalnej on-line ma m.in. obowiązek zapewnienia stanu technicznego kasy, który gwarantuje czytelny widok paragonów fiskalnych i faktur w postaci elektronicznej umożliwiający nabywcy sprawdzenie prawidłowości dokonanej sprzedaży. W tym m.in. celu podatnicy mają również obowiązek poddawania kas okresowemu przeglądowi technicznemu wykonywanemu przez główny serwis kas (art. 111 ust. 3a pkt 4 ustawą o podatku od towarów i usług). Zgodnie z § 54 ust. 1 w/w rozporządzenia obowiązkowego przeglądu technicznego dokonuje się, co do zasady, nie rzadziej niż co 2 lata. Jeżeli podatnik w terminie nie podda kasy obowiązkowemu przeglądowi poniesie konsekwencje finansowe, a także może być obowiązany do zwrotu odliczonej ulgi na zakup kasy on-line.

Zgodnie bowiem z art. 111 ust. 6 ustawy podatnik będzie obowiązany do zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydanych na  zakup kas rejestrujących, w  przypadku gdy w  okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży nie podda kas rejestrujących obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez  właściwy podmiot prowadzący serwis kas. W takiej sytuacji, zgodnie z §5 rozporządzenia w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika zwrotu należy dokonać na  rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie:

 

1) do 25. dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu;

2) do  końca miesiąca następującego po miesiącu, w  którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu - w  przypadku podatników, którzy korzystają ze zwolnienia z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.

 

W sytuacji, gdy podatnik nie wywiąże się ze swojego obowiązku dotyczącego terminowości wykonania przeglądu technicznego kasy on-line zostanie na niego nałożona w drodze decyzji przez naczelnika urzędu skarbowego kara pieniężna w wysokości 300 zł. Karę pieniężną uiszcza się, bez  wezwania naczelnika urzędu skarbowego, na  rachunek bankowy właściwe...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę