Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Otrzymałem fakturę VAT z błędnym NIP kontrahenta jak i moim. Myślę, że druk był nadpisywany stąd błędy. Błąd zauważyłem przy księgowaniu. Jak skorygować błędny NIP na fakturze? Czy mogę odliczyć VAT na podstawie faktury z błędnymi NIP-ami?

Odpowiedź

W myśl art. 106k ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki mniejszej wagi może wystawić notę korygującą. Faktura ta wymaga akceptacji wystawcy faktury. Błędne numery NIP sprzedawcy i nabywcy na fakturze nie mają wpływu na prawo do odliczenia podatku. Niemniej, identyfikacja kontrahentów na fakturze po ich nazwie, nie powinna budzić wątpliwości.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

1. udzielono obniżki ceny w formie rabatu,

2. udzielono opustów i obniżek cen,

3. dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

4. dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty,

5. podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury - podatnik wystawia fakturę korygującą.

 

Z kolei zgodnie z art. 106k ust. 1 ustawy nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, z wyjątkiem pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. W punktach 8-15 wskazanego przepisu dot. braku możliwości wystawienia przez nabywcę noty korygującej wymieniono błędy dot. ceny, kwot obniżek cen, wartości dostarczonych towarów lub wykonanych usług, stawki podatku, kwoty podatku, a także wartości netto i kwoty należności ogółem.

Zatem, w przypadku błędów w numerach NIP nabywcy i sprzedawcy dopuszcza się możliwość wystawienia przez nabywcę noty korygującej.

 

Nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury i powinna zawierać:

1. wyrazy “NOTA KORYGUJĄCA”;

2. numer kolejny i datę jej wystawienia;

3. imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej;

4. dane zawarte w fakturze korygowanej dot. daty wystawienia, kolejnego numeru, danych sprzedawcy i nabywcy oraz ich numerów NIP, a także datę sprzedaży.

5. wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.

Z powołanych przepisów wynika, że faktura powinna zawierać dane nabywcy towaru lub usługi i tym samym dokumentować rzeczywiste zdarzenia gospodarcze, a jako wystawca i nabywca powinni widnieć faktyczni uczestnicy transakcji. Każdorazowo należy ustalić więc nabywcę towaru lub usługi, który powinien wynikać z zawartej umowy.

W świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, faktury są dokumentami potwierdzającymi rzeczywiste transakcje gospodarcze dokonywane przez podatnika. Faktura pełni szczególną rolę dowodową w prawidłowym wymiarze podatku VAT, dlatego też niezwykle istotne jest prawidłowe oznaczenie wszystkich elementów faktury.

O prawidłowości faktur wystawianych i otrzymywanych przez podatników powinny decydować przede wszystkim ustalenia, czy dokumenty te potwierdzają rzeczywiste transakcje handlowe. A zatem jeżeli w fakturach dokumentujący...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę