Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KONTROLE I POSTĘPOWANIA PODATKOWE

11 września 2020

Sprzeciw małżonka na egzekucję z nieruchomości stanowiącej majątek wspólny zobowiązanego i małżonka

15

W związku z moimi zaległościami w VAT urząd zajął nieruchomość, która jest własnością moją i mojej żony. Moja żona chce się odwołać od zajęcia, ale nie otrzymała tytułu wykonawczego. W jaki sposób w takiej sytuacji i w jakim terminie moja żona może się odwołać od zajęcia?

Odpowiedź

W przypadku egzekucji z  nieruchomości wchodzącej w  skład majątku wspólnego sprzeciw wnosi się nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia małżonkowi zobowiązanego wezwania tj. zawiadomienia o zajęciu nieruchomości i jednocześnie wezwania do zapłaty zaległości. Sprzeciw należy wnieść do  wierzyciela za pośrednictwem organu egzekucyjnego. Nie doręcza się małżonkowi zobowiązanego tytułu wykonawczego.

Sprzeciw może być wniesiony jeden raz w postępowaniu egzekucyjnym. Podstawą sprzeciwu może być ograniczenie, zniesienie, wyłączenie lub ustanie odpowiedzialności całością albo częścią majątku wspólnego. W sprzeciwie strona- małżonek zobowiązanego jest obowiązany określić istotę i zakres żądania oraz przedstawić dowody uzasadniające to żądanie.

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w  razie uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązku wierzyciel powinien podjąć czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych. Organ egzekucyjny wszczyna egzekucję administracyjną na wniosek wierzyciela i  na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego. Wierzyciel wnioski egzekucyjne i tytuły wykonawcze przekazuje do organu egzekucyjnego:

1) drogą elektroniczną - przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo
z  użyciem środków komunikacji elektronicznej;

2) przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012  roku - Prawo pocztowe, przez swoich pracowników oraz inne upoważnione osoby lub organy - jeżeli z  przyczyn technicznych nie jest możliwa droga elektroniczna.

Wszczęcie egzekucji administracyjnej następuje z  chwilą:

  1. doręczenia zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego;
  2. doręczenia dłużnikowi zajętej wierzytelności zawiadomienia o  zajęciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego, jeżeli to doręczenie nastąpiło przed doręczeniem zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego;
  3. podpisania protokołu zajęcia ruchomości przez  pracownika obsługującego organ egzekucyjny, jeżeli to podpisanie nastąpiło przed doręczeniem zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego;
  4. wpisu w  księdze wieczystej o  wszczęciu egzekucji z  nieruchomości lub złożenia wniosku o  wpis o  wszczęciu egzekucji z  nieruchomości do  zbioru dokumentów, jeżeli ten wpis lub to złożenie nastąpiło przed doręczeniem zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego.

Wierzyciel zgodnie z art. 26ca § 1 ustawy wystawia kolejny tytuł wykonawczy w  razie potrzeby:

  1. zabezpieczenia na  nieruchomości lub egzekucji z  nieruchomości wchodzącej w  skład majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka - w  przypadku gdy odpowiedzialność zobowiązanego za należność pieniężną i odsetki z  tytułu niezapłacenia jej w  terminie obejmuje majątek osobisty zobowiązanego i majątek wspólny;
  2. egzekucji z  przedmiotu hipoteki przymusowej - w  przypadku przeniesienia tego przedmiotu na  podmiot inny niż zobowiązany.

Kolejny tytuł wykonawczy zawiera dane, o  których mowa w  art.  27 § 1 pkt 1-9a i 11-14, § 1a i 2 oraz  art.  27d § 1, a także numer porządkowy kolejnego tytułu wykonawczego, oznaczenie celu, dla którego został wydany, oraz:

1. dane:

  • a) małżonka zobowiązanego - w  przypadku dochodzonych zaległości z majątku wspólnego,
  • b) niebędącego zobowiązanym właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej - w  przypadku przeniesienia tego przedmiotu na  podmiot inny niż zobowiązany.

2) wysokość kosztów egzekucyjnych - w  razie potrzeby zabezpieczenia należności pieniężnej hipoteką przymusową;

3) datę wystawienia kolejnego tytułu wykonawczego, imię i nazwisko osoby upoważnionej do  działania w  imieniu wierzyciela;

4) informację wierzyciela o  nadaniu temu tytułowi klauzuli o  skierowaniu tytułu wykonawczego do  egzekucji administracyjnej.

 

Kolejny tytuł wykonawczy wystawia się w postaci:

  1. papierowej;
  2. elektronicznej, jeżeli istnieją warunki techniczne do  wystawienia, przekazania i korzystania z  kolejnego tytułu wykonawczego w  takiej postaci, w  przypadku konieczności przekazania go do  organu egzekucyjnego właściwego do  egzekucji z  nieruchomości.

Jeżeli zgodnie z  odrębnymi przepisami odpowiedzialność zobowiązanego za należność pieniężną i odsetki z  tytułu niezapłacenia jej w  terminie obejmuje majątek osobisty zobowiązanego i majątek wspólny, podstawą do  prowadzenia egzekucji z  majątku osobistego zobowiązanego i majątku wspólnego jest:

1) tytuł wykonawczy wystawiony na  zobowiązanego;

2) kolejny tytułu wykonawczy wystawiony w celu wymienionym w art. 26ca §1.

 

Wystawiony kolejny tytuł wykonawczy, jest podstawą do  prowadzenia egzekucji z  majątku osobistego zobowiązanego i majątku wspólnego również kosztów upomnienia oraz  kosztów egzekucyjnych powstałych w  postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na  podstawie tego tytułu.

Podkreślić należy, że zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej lub wystąpienie innego zdarzenia skutkującego ograniczeniem, zniesieniem, wyłączeniem lub ustaniem odpowiedzialności zobowiązanego, o  której mowa w  § 1, uznaje się za bezskuteczne do  składnika majątkowego, który wchodziłby w  skład majątku wspólnego, gdyby nie zawarto tej umowy majątkowej małżeńskiej lub nie wystąpiło takie zdarzenie prawne. Składnik ten uznaje się za wchodzący w  skład majątku wspólnego.

Dodać trzeba, że organ egzekucyjny, na  wniosek małżonka zobowiązanego, zawiadamia go o  aktualnej wysokości egzekwowanej należności pieniężne...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę