Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W 2020 roku zamierzam rozpocząć świadczenie usług przygotowywania pism procesowych dla osób prywatnych wyłącznie drogą elektroniczną. Zapłata będzie odbywała się w całości na moje konto, dodatkowo będę prowadził stosowną ewidencję. Nie przewiduję kontaktów osobistych z z klientem oprócz przypadków, gdy zaistnieje potrzeba doręczenia stosownych dokumentów, których nie będzie możliwe dostarczenie pocztą e-mail. Natomiast przygotowane pismo będzie przesyłane klientowi wyłącznie przez Internet. Czy muszę mieć kasę fiskalną i od kiedy?

Odpowiedź

Jeżeli Czytelnik będzie świadczył usługi wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość i spełni warunki określone w poz. 37 załącznika to będzie mógł korzystać ze zwolnienia do 31 grudnia 2021 roku.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. Przy czym w odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w tym załączniku zwolnienie to stosuje się zgodnie z określonymi w nim warunkami (§ 2 ust. 2 rozporządzenia).
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia zwalnia z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r. podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2018 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.
Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. g rozporządzenia w/w zwolnień nie stosuje się w przypadku:

  • świadczenia usług prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia tj. czynności notarialnych – bez względu na symbol PKWiU.
    Zwolnienie to traci moc z chwilą wykonania czynności, o której mowa w § 4 (§ 5 ust. 7). 

Czytelnik będzie świadczył usługi prawnicze drogą elektroniczną (a więc usługi wymienione w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. g ww. rozporządzenia).
Jednocześnie w myśl § 4 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. f-h, jeżeli świadczenie tych usług zgodnie z warunkami określonymi w poz. 37 załącznika do rozporządzenia ma miejsce wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków. Warunkiem koniecznym do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy określonym w poz. 37 załącznika jest :

  • otrzymanie w całości zapłaty za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędności...
To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę