Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

4 stycznia 2019

NR 85 (Styczeń 2019)

Termin rozliczenia „in minus” korekty odliczonego podatku naliczonego oraz podatku należnego

195

Gmina jest inwestorem przy budowie dróg w gminie i na nią były wystawiane faktury VAT przez wykonawców na całą kwotę usługi. LSSE podpisała z Gminą porozumienie, w którym zobowiązała się do partycypowania w kosztach (zazwyczaj 50%) i w związku z tym gmina wystawiała FV (taki był zapis w porozumieniu) na te 50% na LSSE (traktując ją jako tzw. refakturę), przy jednoczesnym odliczaniu tej refaktury - czyli podatek z tej transakcji nie był płacony do US. Teraz wiemy, że LSSE złożyła wniosek o interpretację indywidualną z której wynika, że nie mogła odliczyć VAT, ponieważ przedstawiona sytuacja nie może być traktowana jako refakturowanie i nie powinny być wystawione refaktury tylko noty. W związku z powyższym w dniu dzisiejszym wystawiliśmy korekty zerujące i jednoczenie w zamian noty obciążeniowe na kwotę brutto. Na przykład: faktura wystawiona 11.11.2017, data sprzedaży 10.04.2018r - korygowana w dniu 15.11.2018 z datą sprzedaży 11.11.2017. Dalej - faktura 421/2018 wystawiona 16.05.2018 z datą sprzedaży 16.05.2018 skorygowana 15.11.2018 z datą sprzedaży 16.05.2018, itd. Korekty faktur zostały odebrane 20.11.2018. Wychodzi na to, że najpierw wstecz koryguję deklarację w zakresie odliczenia którego dokonałam, a nie powinnam (bo te faktury nie powinny istnieć) i w związku z tym do uregulowania będzie podatek VAT wraz z odsetkami (pomimo iż faktura też nie miała prawa istnieć, wiec i podatek jest nienależny). Czy wysokość podatku koryguję w miesiącu odbioru korekt, czy za listopad 2018 roku? Czy to prawidłowe działanie czy może powinnam dokonać korekt deklaracji odpowiednio za 11/2017 i 05/2018 itd, obniżając podatek NALEŻNY i jednoczenie zmniejszając podatek NALICZONY o tą samą wartość, czyli ostateczna kwota należna do US nie ulegnie zmianie za poszczególne miesiące i nie nastąpi ani zapłata odsetek ani zwrot nadpłaty?

ODPOWIEDŹ

Tak, korekty podatku należnego „in minus” Gmina mogła dokonać w deklaracji VAT za 11/2018, jeżeli do dnia złożenia rozliczenia za ten okres otrzymała potwierdzenie odbioru faktur korygujących, natomiast korekty odliczonego podatku „in minus” należy dokonać wstecz, czyli w miesiącach kiedy dokonała odliczenia.

UZASADNIENIE

W związku z z interpretacją organu podatkowego, z której wynika, że LSSE nie miała prawa do odliczenia VAT z refaktur wystawionych przez Gminę oraz że Gmina nieprawidłowo udokumentowała udział w kosztach budowy dróg przez LSSE za pomocą refaktury zamiast noty, powstała konieczność skorygowania przez Gminę błędnych dokumentów, a w wyniku korekty refaktur konieczność skorygowania deklaracji VAT:

 

  1. po stronie podatku należnego, ponieważ przeniesienie kosztów oraz

  2. po stronie podatku naliczonego.

 

Korekta podatku należnego

Zasady dotyczące korygowania podstawy opodatkowania „in minus” uregulowane zostały w art. 29a ust. 13 i ust. 14 ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę faktury korygującej po tym terminie uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano. Zatem, jeżeli Gmina otrzymała potwierdzenie odbioru faktur korygujących do 25 grudnia 2018 r. to korekty podatku należnego „in minus” mogła dokonać w deklaracji VAT za miesiąc 11/2018 roku.

Korekta podatku naliczonego

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są/będą wykorzystywane do wykonyw...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę