Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , ROZLICZENIA VAT

8 maja 2020

Transakcja spoza „białej listy” - 14 zamiast 3 dni na zawiadomienie US

186

Moja firma zakupiła środki ochronne dla domu pomocy społecznej za 25.000 zł. Towar został opłacony, odebrany i przekazany. Z powodu napiętej sytuacji i pośpiechu, sprawdziłem kontrahenta dopiero po tygodniu, okazało się, że nie ma go na „białej liście”, o czym zawiadomiłem urząd skarbowy. Jakie sankcje grożą mi z tego tytułu?

Odpowiedź

Termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek bankowy kontrahenta spoza „białej listy” został przedłużony z 3 dni do 14 dni na mocy art.15zzn ustawy o zwalczaniu COVID-19. Czytelnikowi nie grożą zatem żadne sankcje z uwagi na dochowanie terminu zawiadomienia o tym zdarzeniu naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury (art. 117ba § 3 o.p.).

 

Uzasadnienie

Tak zwana biała lista podatników VAT to wykaz, który pozwala na sprawdzenie, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, jak również umożliwia potwierdzenie rachunku bankowego kontrahenta, na który ma zostać dokonany przelew (art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług). Przedsiębiorca powinien weryfikować ten wykaz (na dzień zlecenia płatności) za każdym razem, gdy płatność za towar lub usługę przekracza kwotę 15 tys. zł.

W sytuacji gdy płatność zostanie dokonana na rachunek niezgodny z rachunkiem widniejącym w profilu kontrahenta w wykazie, zapłacona kwota nie będzie mogła zostać zakwalifikowana jako koszt podatkowy (art. 22p ust. 1 u.p.d.o.f. w związku z art. 19 p.p.).

Zgodnie z art. 15zzn ustawy o zwalczaniu COVID-19, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, termin na złożenie zawiadomienia, o którym mowa w art. 117ba § 3 o.p., art. 14 ust. 2i pkt 2 lub art. 22p ust. 4 u.p.d.o.f. i art. 12 ust. 4j pkt 2 lub art. 15d ust.4 u.p.d.o.p. przedłuża się do 14 dni od dnia zlecenia przelewu.

Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników VAT składa się na formularzu ZAW-NR do urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury. Wskazać należy, że w chwili oddawania niniejszego materiału do druku, wzór formularza nie został jeszcze dostosowany do zmiany wprowadzonej art. 15zzn ustawy o zwalczaniu COVID-19.

Konsekwencją zapłaty za transakcję z pominięciem rachunku kontrahenta z białej listy lub braku zawiadomienia o tym naczelnika urzędu w wyznaczonym terminie skutkuje solidarną odpowiedzialnością za zaległości podatkowe kontrahenta, do kwoty podatku od towarów i usług, związanego z tą dostaw...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę