Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wartość początkowa nieruchomości i wydatki na remont bądź modernizację, a korekta VAT

Artykuły | 28 sierpnia 2020 | NR 105
36

Mamy w Gminie inwestycje związane z nieruchomościami i mam wątpliwości dotyczące korekty wieloletniej podatku VAT w zakresie kosztów inwestycyjnych:
1.    modernizacja nieruchomości do 15.000 zł - 5 letnia czy 10-letnia?
2.    modernizacja nieruchomości powyżej 15.000 zł - 5 letnia czy 10-letnia?
3.    remont nieruchomości do 15.000 zł - 5 letnia czy 10-letnia?
4.    remont nieruchomości powyżej 15.000 zł - 5 letnia czy 10-letnia?
 

Odpowiedź

  • Wartość początkowa nieruchomości do 15 tys. - modernizacja nieruchomości wydatki do 15 tysięcy zł – korekta jednorazowa.
  • Wartość początkowa nieruchomości powyżej 15 tys. - modernizacja nieruchomości wydatki powyżej 15 tysięcy zł – korekta 10 letnia.
  • Wartość remontu nieruchomości wynoszący powyżej 15 tysięcy zł, zdaniem Redakcji  – korekta 5 letnia bez względu na wartość początkową nieruchomości.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. 
Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Zasady dotyczące sposobu i terminu dokonywania korekt podatku naliczonego oraz podmiotu zobowiązanego do dokonania korekty zostały określone w art. 91 ust. 1 tej ustawy. W myśl tego przepisu, po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2- 10a, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6, 10 lub 10a lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego roku podatkowego.
Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy o VAT w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy,
- jeżeli ich wartość początkowa przekracza 15.000 zł, korekty podatnik dokonuje:

  1. w ciągu 5 kolejnych lat, przy czym roczna korekta dotyczy jednej piątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu,
  2. w ciągu 10 kolejnych lat w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów (nie dotyczy opłat rocznych pobieranych z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste), przy czym roczna korekta dotyczy jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu,
    - jeżeli ich wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty podatnik dokonuje jednorazowo, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane do użytkowania.

Korekt, o których mowa w tym przepisie dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty (za styczeń roku następnego lub za pierwszy kwartał).
Zatem, na prawidłową kwalifikację prawną ww. wydatków jako środków trwałych mają wpływ uregulowania wynikające z przepisów o podatku dochodowym.         Stosownie do treści art. 16g ust. 13 ustawy o pdop lub art. 22g ust. 17 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1 i 3-9 i 11-15, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nab...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę