Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wniosek o rozłożenie zaległości VAT na raty nie wstrzymuje egzekucji

Artykuły | 3 sierpnia 2022 | NR 128
0 54

Odroczyłem terminy płatności za usługi swoim kontrahentom i nie będę mógł zapłacić VAT w terminie. Złożyłem wniosek o rozłożenie na raty należnego do zapłaty VAT. Nie chciałbym, żeby urząd prowadził egzekucję. Czy złożenie wniosku o rozłożenie na raty wstrzyma wszczęcie egzekucji? Jakie kroki powinienem podjąć, żeby wstrzymać egzekucję?

Odpowiedź
Niestety, złożenie wniosku o rozłożenie zaległości VAT na raty nie wstrzymuje wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
Jeżeli po otrzymaniu upomnienia Czytelnik w terminie 7 dni nie zapłaci należnego VAT wraz z odsetkami i kosztami upomnienia, to pomimo złożonego wniosku o rozłożenie na raty tego zobowiązania, organ podatkowy wystawi tytuł wykonawczy.
Wystawienie tytułu wykonawczego wszczyna postępowanie egzekucyjne i w tym momencie Czytelnik może złożyć wniosek o zawieszenie tego postępowania, do czasu rozpatrzenia podania o rozłożenie na raty przez organ podatkowy.
Wniosek Czytelnika o zawieszenie postępowania egzekucyjnego w przypadku braku tytułu wykonawczego spowoduje, że postępowanie do tego wniosku nie zostanie wszczęte, ponieważ nie będzie przedmiotu sprawy tj. wszczętego postępowania egzekucyjnego.

POLECAMY

Uzasadnienie
Zgodnie z zasadą ogólną określoną w art. 103 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy oraz podmioty wymienione w art. 108 są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego.
Podatek niezapłacony w terminie płatności jest zaległością podatkową, o czym mówi art. 51 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.
Organ podatkowy w trybie art. 67a § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej może na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, rozłożyć zapłatę podatku na raty.
Podkreślić trzeba, że ustawodawca w Ordynacji podatkowej nie zawarł przepisu dot. wstrzymania postępowania egzekucyjnego z chwilą złożenia przez podatnika wniosku o rozłożenie na raty zaległości VAT. Również w ustawie o podatku od towarów i usług nie został zawarty taki zapis.
Zatem, jeżeli organ podatkowy stwierdzi brak zapłaty VAT przez podatnika 
w ustawowym terminie, to w trybie art. 15 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jest obowiązany przesłać temu podatnikowi pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego oraz inne dane niezbędne do prawidłowego wykonania obowiązku przez zobowiązanego. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia. Oznacza to, że po otrzymaniu upomnienia z urzędu skarbowego podatnik ma 7 dni na zapłatę podatku wraz z należnymi odsetkami liczonymi od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku, do dnia zapłaty i kosztami upomnienia.
Naczelnik urzędu skarbowego jest jednocześnie organem podatkowym tj. wierzycielem i organem egzekucyjnym. Oznacza to, że postępowanie egzekucyjne będzie wszczęte z urzędu z chwilą wystawienia tytułu wykonawczego i nadania temu tytułowi, wystawionemu przez siebie, klauzuli o skierowaniu tego tytułu do egzekucji administracyjnej.
Zauważyć trzeba, że moment wystawienia tytułu na zaległość VAT i nadania temu tytułowi klauzuli wykonalności przez naczelnika urzędu skarbowego, wszczyna postępowanie egzekucyjne.
Naczelnik urzędu skarbowego stosując powyższe procedury nie otrzymał od ustawodawcy legitymacji do wstrzymania się od wystawienia tytułu wykonawczego w związku z zaległością w VAT. Naczelnik urzędu skarbowego posiada natomiast uprawnienie do zawieszenia postępowania egzekucyjnego w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (u.p.e.a.).
Zgodnie z art. 56 § 1 (u.p.e.a.) postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu 
w całości lub w części:

  1. w razie wstrzymania wykonania, odroczenia terminu wykonania obowiązku albo rozłożenia na raty spłat należności pieniężnej;
  2. w razie śmierci zobowiązanego, jeżeli obowiązek nie jest ściśle związany ze zobowiązanym, a jest prowadzona egzekucja z rzeczy lub prawa majątkowego, które nie wygasło wskutek śmierci zobowiązanego;
  3. w razie utraty przez zobowiązanego zdolności do czynności prawnych i braku jego przedstawiciela ustawowego;
  4. na żądanie wierzyciela;
  5. w innych przypadkach przewidzianych w ustawach.

Tylko ww. opisane zdarzenia mogą przyczynić się do zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Żadne z ww. zdarzeń nie wskazuje, że można zawiesić postępowanie egzekucyjne w razie złożenia wniosku o rozłożenie na raty zaległości VAT.
Niemniej, istnieje możliwość zawieszenia postępowania egzekucyjnego w ramach uprawnień wierzyciela tj. art 56 § 1 pkt 4 ustawy egzekucyjnej. Oznacza to, że naczelnik urzędu skarbowego może skorzystać z tego uprawnienia i zawiesić postępowanie egzekucyjne na czas rozpatrywania podania Czytelnika...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź