Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W mojej firmie trwa kontrola podatkowa, czy pełnomocnictwo dla prawnika jest ważne bez wpisu do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw?

Odpowiedź
Nie, ustanowienie, zmiana zakresu, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa ogólnego są ważne od dnia wpisu do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO). Prowadzi go Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieluniu w imieniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

POLECAMY

Uzasadnienie 
Pełnomocnictwo ogólne – zgodnie z art. 138d § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (o.p.) – upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych. Pełnomocnictwo ogólne (oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu) zgłasza się, co do zasady, wyłącznie elektronicznie, z konta podatnika na Portalu Podatkowym: https://ppuslugi.mf.gov.pl/
Jedynie w przypadku problemów technicznych z Portalem Podatkowym lub w CRPO, istnieje możliwość złożenia pełnomocnictwa ogólnego na piśmie w postaci papierowej (art. 138d § 3 o.p.). Wówczas pełnomocnictwo ogólne – na mocy (art. 138j o.p. – składa się pisemnie na formularzu PPO-1 (ustanowienie pełnomocnika), zaś zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu na formularzu OPO-1 do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu. Jest on wyznaczony do wykonywania zadań Szefa KAS w zakresie prowadzenia CRPO. 
Wskazać należy, że informacje na temat konta podatnika, m.in. kto i jak może założyć konto, jak uzyskać dostęp do konta innej osoby, podręcznik użytkownika znajdują się na stronie: https://www.podatki.gov.pl/konto-podatnika/
Informacje o udzieleniu pełnomocnictwa, o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu Szef KAS umieszcza w CRPO. Dostęp do CRPO mają organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej. Wyjątek od zasady zgłaszania pełnomocnictwa ogólnego przez mocodawcę dotyczy adwokatów, radców prawnych oraz doradców podatkowych, którzy mogą sami zgłaszać udzielenie im pełnomocnictwa ogólnego oraz zawiadamiać o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu, ze wskazaniem daty zwolnienia z obowiązku reprezentacji.
W przypadku spółki, pełnomocnika ogólnego można ustanowić przez: 

  • zgłoszenie pełnomocnictwa ogólnego za pośrednictwem konta pełnomocnika zawodowego (adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego) na Portalu Podatkowym, 
  • ustanowienie reprezentanta spółki (wpisanego we właściwy dla spółki rejestr) na koncie na Portalu Podatkowym. 

Pełnomocnictwo szczególne upoważnia natomiast do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego i może być udzielone na piśmie, elektronicznie (przez ePUAP) lub zgłoszone ustnie do protokołu (art. 138e § 1–2 o.p.). Pełnomocnictwo szczególne składa się na formularzu PPS-1, zaś zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu – na formularzu OPS-1....

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź