Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Wymiana kasy fiskalnej w związku z brakiem możliwości wprowadzenia NIP nabywcy na paragonie

Artykuły | 26 lutego 2020 | NR 99
61

Prowadzę usługi w branży budowlanej i stosuję kasę rejestrującą starego typu tj. z papierowym zapisem kopii. W miesiącu lutym 2020 roku świadcząc usługę po wydaniu paragonu klient poprosił o fakturę, ponieważ stwierdził, iż uzupełnienie niewielkiej powierzchni glazury dotyczyło wydatków związanych z jego działalnością gospodarczą. Klient podał NIP swojej firmy, czy mogę wystawić fakturę do tego paragonu wpisując NIP na fakturze. Czy jeśli tak zrobię poniosę jakieś konsekwencje? Czy w związku z tym, że nie mogę wprowadzić przy transakcji NIP klienta to muszę wymienić kasę na nową?

Odpowiedź

W związku ze zmianą przepisów od dnia 1 stycznia 2020 roku tylko w sytuacji gdy paragon będzie opatrzony numerem NIP Czytelnik może wystawić fakturę VAT na rzecz podmiotu gospodarczego. Za niezastosowanie się do nowych regulacji grozi Czytelnikowi sankcja w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego 
w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. Brak technicznej możliwości zamieszczenia NIP na paragonie nie obliguje do wymiany stosowanej przez Czytelnika kasy.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 106i ust. 6 ustawy o VAT na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę, którą  wystawia: 

  • do 15. dnia kolejnego miesiąca – jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty,
  • nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania – jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej (art. 106b ust. 5 ustawy). 
W przypadku stwierdzenia, że podatnik wystawił fakturę z naruszeniem ust. 5, organ podatkowy ustala temu podatnikowi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. 
W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się (art. 106b ust. 6 ustawy).  
W myśl § 56 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących podatnicy użytkujący kasy, które zostały nabyte w okresie obowiązywania: 

  • decyzji ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. poz. 1338),
  • potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy, wydanego po dniu 1 września 2011 r. 
    - mogą je nadal używać do prowadzenia ewidencji po upływie tego okresu, pod warunkiem że kasy te zapewniają prawidłowość rozliczeń podatnika.

Z art. 145a ust. 2 i ust. 5 ustawy o VAT wynika, że kasa rejestrująca z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących dokonywanych sprzedaży, w tym wysokości podstawy opodatkowania i podatku należnego, oraz musi przechowywać te dane, a w przypadku kasy z elektronicznym zapisem kopii – dodatkowo zapewniać bezpieczne ich przesyłanie na zewnętrzne nośniki danych. W kasach rejestrujących z papierowym zapisem kopii pamięć fiskalna nie podlega wymianie.
Natomiast z art. 145b ust. 1 pkt 3 lit. c  ustawy wynika, że podatnicy świadczący usługi budowlane mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii do 31 grudnia 2020 roku. I ma on zastosowanie wyłącznie do kas rejestrujących, przy zastosowaniu których jest prowadzona ewidencja sprzedaży w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług wymienionych w ust. 1.
W myśl art. 145b ust. 3 pkt 3 ustawy podatnicy, o których mowa w ust. 1, mogą dokonać odliczenia lub otrzymać zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących on-line, przy czym za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przyjmuje się dzień 1 stycznia 2021 r. – dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 3 
(tj. m.in. usług budowlanych).
Od 1 stycznia 2020 roku wprowa...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę