Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Naczelnik urzędu skarbowego zajął moje wszystkie rachunki bankowe na niezapłacony VAT. Wiedziałem, że nie zapłacę VAT, bo kontrahent spóźnia się z zapłatą faktury. Złożyłem więc wniosek o rozłożenie na raty i zawieszenie egzekucji. Urząd zawiesił egzekucję, a ja nadal nie mogę korzystać ze wszystkich rachunków bankowych. Nie mogę prowadzić działalności, opłacać podatków i ZUS. W jaki sposób mogę odblokować zajęte konta?

Odpowiedź

Na etapie zawieszenia egzekucji organ egzekucyjny może uchylić zajęcia na wniosek podatnika. Wniosek o uchylenie zajęć powinien zawierać uzasadnienie ważnego interesu podatnika, np. uniemożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zablokowanie płatności za faktury czy zapłaty VAT.
Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego nie dotyczy wypłat wynagrodzeń pracowników, podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS. Oznacza to, że po złożeniu bankowi odpisu listy płac lub innego wiarygodnego dokumentu bank ma obowiązek wypłacić kwotę wynagrodzeń oraz kwotę podatku dochodowego i składek ZUS od tych wynagrodzeń.

Uzasadnienie

Terminy płatności VAT zostały określone w ustawie o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT). Zgodnie z art. 103 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy oraz podmioty wymienione w art. 108 są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego.
W myśl art. 108 ust. 1 ustawy o VAT w wypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. Podatnicy, u których obowiązek składania deklaracji podatkowych za okresy miesięczne powstał w drugim miesiącu kwartału, są obowiązani do obliczania i wpłacania podatku za pierwszy miesiąc kwartału w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału. Także mali podatnicy, zobowiązani – bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego – do obliczania i wpłacania podatku za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.
Zadeklarowany VAT niezapłacony w ustawowym terminie jest zaległością podatkową, o czym mówi art. 51 § 1 Ordynacji podatkowej (O.p.). Na podstawie art. 67a § 1 pkt 2 O.p. organ podatkowy, na wniosek podatnika, w wypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.
Złożenie wniosku przez podatnika o rozłożenie na raty zapłaty zaległości nie wstrzymuje wierzyciela od dochodzenia tych zaległości w drodze egzekucji administracyjnej. Oznacza to, że organ podatkowy, stwierdziwszy zaległość podatkową w VAT, ma obowiązek żądania wykonania zaległości podatkowej w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym po uprzednim przesłaniu upomnienia podatnikowi. Brak zapłaty na upomnienie jest przesłanką dochodzenia przez wierzyciela swoich należności podatkowych na podstawie wystawionego tytułu wykonawczego.
Administracyjny organ egzekucyjny po otrzymaniu tytułu wykonawczego przystępuje do egzekucji, stosując środki egzekucyjne wymienione w art. 1a pkt 12 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (upea). Egzekucja z rachunków bankowych jest jednym spośród wymienionych środków egzekucyjnych. Po wszc...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 papierowych oraz cyfrowych wydań magazynu
  • Dostęp online do aktualnych i archiwalnych wydań czasopisma oraz dostęp do dodatkowych materiałów
  • Nielimitowane konsultacje
  • ...i wiele więcej!

Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.