Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Mam zaległości w VAT za kilka miesięcy i prowadzona jest egzekucja. Zapłaciłem na poczcie VAT bieżący, ale urząd zaliczył mi tę wpłatę na najstarsze zaległości z VAT. Czy pomimo mojego wskazania dotyczącego tego, za jaki miesiąc jest wpłata, urząd mógł rozliczyć tę wpłatę na zaległości VAT?

Odpowiedź

W przypadku gdy Czytelnik ma zaległości, np. w podatku od towarów i usług, to, dokonując wpłaty, może zdecydować o przeznaczeniu tej wpłaty, ale tylko w zakresie, jakiego podatku dotyczy ta wpłata, a nie okresu, za który wpłaca. Wpłata ze wskazanym okresem z urzędu będzie zaliczona na zaległość o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości we wskazanym przez Czytelnika podatku, tj. w tym wypadku podatku od towarów i usług.

Uzasadnienie

Terminy płatności podatku od towarów i usług uregulowane są w ustawie o VAT. Podstawowe terminy płatności VAT to:

  • podatnicy VAT są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego;
  • mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową rozliczania VAT, są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego;
  • mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej rozliczania VAT, są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, na rachunek urzędu skarbowego, pod warunkiem że wcześniej zawiadomią na piśmie naczelnika urzędu skarbowego, tj. najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa.

W świetle przepisu art. 21 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania. Niemniej jeżeli przepisy prawa podatkowego nakładają na podatnika obowiązek złożenia deklaracji, a zobowiązanie podatkowe powstaje w sposób określony w § 1 pkt 1, podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do zapłaty.

Zgodnie z art. 51 § 1 Ordynacji podatkowej zaległość podatkowa to podatek niezapłacony w terminie płatności. W myśl art. 55 § 1 Ordynacji podatkowej odsetki za zwłokę wpłacane są bez wezwania organu podatkowego. Natomiast jeżeli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek za zwłokę.

Stosownie do treści art. 59 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek zapłaty.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe z różnych tytułów, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet podatku zgodnie ze wskazaniem podatnika, a w przypadku braku takiego wskazania – na poczet zobowiązania podatkowego o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zobowiązań podatkowych podatnika. W przypadku gdy na podatniku ciążą zobowiąza...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź