Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zapłata za pośrednictwem kart płatniczych przez terminal a zwolnienie z obowiązku stosowania kasy fiskalnej

Artykuły | 10 maja 2022 | NR 125
0 53

Czy przyjmując zapłatę za wykonane usługi wyłącznie za pomocą karty płatniczej w połączeniu z terminalem płatniczym mogę korzystać ze zwolnienia z ewidencji za pomocą kasy fiskalnej?

Odpowiedź 
Nie można przyjąć, że wszelkie płatności bezgotówkowe zostały objęte regulacją umożliwiającą zwolnienie z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Zwolnieniem przedmiotowym objęto wyłącznie zapłatę za wykonaną czynność w całości dokonaną za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u przy jednoczesnym obowiązku prowadzenia stosownej ewidencji. W związku z tym zapłata za pośrednictwem karty płatniczej przez terminal w tym kontekście, nie spełnia ww. warunków i dlatego nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania świadczonych usług. Można natomiast skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, ze względu na limit osiąganych obrotów, pod warunkiem że nie są to usługi wymienione w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień.

POLECAMY

Uzasadnienie
Zgodnie z § 2 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwolnione z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 roku są:

  • czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia, gdzie m.in. w poz. 37 określono zwolnienie dla sprzedaży dotyczącej szczególnych czynności – tj. świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła – zwolnienie stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku,
  • podatnicy, u których wartość sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli wartość sprzedaży z tego tytułu nie przekroczyła, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20 000 zł (§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia). 

Zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wartość sprzedaży podatnika dokonanej na rzecz w/w osób przekroczyła kwotę 20 000 zł. (§ 5 ust. 1 rozporządzenia). 
Na gruncie przepisów ustawy o usługach płatniczych płatność dokonana kartą płatniczą na terminalu płatniczym udostępnionym w tym celu, w punkcie usługowo – handlowym nie może zostać uznana za transakcję dokonywaną z udziałem gotówki (takie stanowisko zajęło Ministerstwo Finansów). Polega ona na transferze środków z przypisanego do niej rachunku, na rachunek sprzedawcy. Transfer dokonywany jest przy użyciu karty płatniczej za pomocą infrastruktury do dokonywania płatności kartowych.
W kontekście zwolnienia zawartego w § 2 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do w/w rozporządzenia przedmiotową kwestią nie jest ustalenie, czy transakcja kartą stanowi płatność gotówkową czy też nie, ponieważ nie ma ona kluczowego znaczenia. Możliwość zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, w tym przypadku została bowiem przewidziana wyłącznie w odniesieniu do sytuacji, gdy:

  • świadczący usługę otrzymuje w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

W tym przypadku należy zwrócić uwagę na brzmienie § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 załącznika. Użyto tam sformułowania: za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), co oznacza, że ściśle wskazano za pośrednictwem jakich instytucji ma zostać dokonana zapłata oraz że zapłata ma zostać dokonana odpowiednio na rachunek bankowy lub rachunek podatnika w SKOK (tylko na te rachunki ma zostać dokonana). Ponadto musi być jednocześnie spełniony drugi warunek: należy prowadzić ewidencję tych płatności, czyli dowody dokumentujące zapłatę muszą zawierać jednoznaczny opis (oznaczen...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź