Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Czy urząd skarbowy może ustanowić zastaw skarbowy na samochodzie firmowym?

ODPOWIEDŹ

POLECAMY

Tak, w razie wystąpienia przesłanek ustawowych, urząd skarbowy może ustanowić zastaw skarbowy na samochodzie (o wartości co najmniej 13.500 zł) podatnika prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. 

UZASADNIENIE

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej nie ma rozgraniczenia na majątek firmy i majątek prywatny jej właściciela. Z tego względu osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą odpowiada całym swoim majątkiem za wynikłe z niej zobowiązania (zarówno firmowe, jak i prywatne). W praktyce oznacza to, że wierzyciele firmy mogą dochodzić swoich należności zarówno z majątku firmowego, jak i prywatnego przedsiębiorcy.

Zastaw skarbowy zabezpiecza spłatę zaległych podatków i innych należności publicznoprawnych (art. 41 § 1 i 3 o.p.). 
Przedmiotem zastawu skarbowego mogą być wszystkie będące własnością podatnika oraz stanowiące współwłasność łączną podatnika i jego małżonka rzeczy ruchome, jak również zbywalne prawa majątkowe. Pod warunkiem jednak, że wartość poszczególnych rzeczy lub praw w dniu ustanowienia zastawu w 2021 r. wynosi co najmniej 13.500 zł. Zastawem skarbowym nie mogą być obciążone rzeczy lub prawa majątkowe niepodlegające egzekucji oraz mogące być przedmiotem hipoteki (art. 41 § 2 o.p.). Składniki majątku wyłączone z egzekucji określa art. 8 u.p.e.a. - nie został tam wymieniony samochód. Przy czym art. 8 u.p.e.a. odnosi się jedynie do zobowiązanych będących osobami fizycznymi (zob. wyrok NSA z 2 marca 2016 r.; sygn. akt II FSK 40/14). 
Wskazać należy, że art. 41 o.p. ani żaden inny przepis nie określają procedury ustalania wartości rzeczy lub prawa, na której ustanowiony ma być zastaw skarbowy. Biorąc jednak pod uwagę cel ustanowienia zastawu skarbowego, jakim jest zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego (spłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami oraz innych należności publicznoprawnych), należy przyjąć, że chodzi tu o wartość rynkową rzeczy lub prawa (por. wyrok NSA z 8 kwietnia 2014 r.; sygn. akt II FSK 972/12). 
Zastaw skarbowy powstaje w dniu dokonania wpisu do Re...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź