Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W prowadzonej przeze mnie restauracji trwa kontrola podatkowa. Czy mogę złożyć zażalenie na - moim zdaniem - wadliwie przeprowadzone czynności sprawdzające (chodzi o zwrot podatku VAT z art. 87 ust. 2 ustawy)?

Odpowiedź

Wątpliwości w tym zakresie jednoznacznie rozstrzygnął NSA uchwałą składu 7 sędziów z 24 października 2016 r. (sygn. akt I FPS 2/16). Sąd stwierdził, że przedłużenie terminu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 2 ustawy o VAT,  następuje w drodze postanowienia. Na takie postanowienie przysługuje zażalenie (art. 274b w związku z art. 277 ustawy Ordynacja podatkowa). Postanowienie wydane w wyniku rozpatrzenia zażalenia przez organ wyższego stopnia (dyrektora izby skarbowej) będzie mogło zostać poddane kontroli sądu administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 2 p.p.s.a.

Uzasadnienie

Czynności sprawdzających (Dział V ustawy Ordynacja podatkowa - dalej o.p.) nie należy utożsamiać z kontrolą podatkową (Dział VI o.p.), która ma znacznie szerszy zakres przedmiotowy i w praktyce ma miejsce, gdy nie jest możliwe ustalenie stanu faktycznego w trakcie czynności sprawdzających.   
Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6 i 6a, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika [...] Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego.
Termin zwrotu podatnikowi nadwyżki podatku naliczonego nad należnym może też zostać przedłużony przez naczelnika urzędu skarbowego na żądanie Komendanta Głównego Policji, Szefa CBA, Szefa ABW lub Prokuratora Generalnego, jeśli jest to uzasadnione prowadzonym przez te organy postępowaniem. Na tej podstawie termin zwrotu może być przedłużony na okres wskazany w żądaniu, nie dłuższy niż 3 miesiące (art. 87 ust. 2c ustawy o VAT).
Jeśli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, urząd skarbowy wypłaca należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w pr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę