Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , KONTROLE I POSTĘPOWANIA PODATKOWE

27 lipca 2022

Zmiana siedziby spółki - obowiązek informacyjny

0 67

Czy spółka w razie zmiany siedziby w trakcie prowadzonego wobec niej postępowania podatkowego musi zawiadomić urząd skarbowy o zmianie adresu do doręczeń mimo złożenia stosownego zgłoszenia do KRS?

Odpowiedź

POLECAMY

Tak, fakt zmiany siedziby spółki i zgłoszenie tej okoliczności do sądu rejestrowego w trybie przepisów Kodeksu spółek handlowych w żaden sposób nie wpływa na obowiązek powiadomienia odpowiedniego organu podatkowego o zmianie adresu do doręczeń stosownie do art. 146 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (o.p.). Oznacza to, że oczekiwanie na ujawnienie w KRS zmiany siedziby spółki nie zwalnia podatnika z obowiązków informacyjnych względem organu podatkowego i dbałości o wskazanie aktualnego adresu, pod którym może nastąpić skuteczne doręczenie korespondencji (NSA w wyroku z 28 września 2020 r. - sygn. akt I FSK 911/20).

 

Uzasadnienie

Obowiązek zawiadomienia organu podatkowego o zmianie adresu określa art. 146 o.p. W toku postępowania strona oraz jej przedstawiciel lub pełnomocnik mają obowiązek zawiadomić organ podatkowy o zmianie adresu, pod którym dokonuje się doręczeń. Przy czym dopuszczalna jest każda forma wykonania przez stronę tego obowiązku (por. wyrok WSA w Łodzi z 7 maja 2019 r., sygn. akt I SA/Łd 847/18).  

W razie niedopełnienia tego obowiązku informacyjnego, w przypadku doręczania pisma za pośrednictwem operatora pocztowego (Poczty Polskiej), pismo uważa się za doręczone pod dotychczasowym adresem z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w art. 150 § 1 pkt 1 o.p. (mowa o doręczeniu przez awizo - pismo przechowuje się przez 14 dni w placówce pocztowej, a po upływie 14-go dnia uznaje się je za doręczone).

Obowiązek określony w art. 146 § 1 o.p. rozciąga się w toku postępowania podatkowego począwszy od wszczęcia postępowania podatkowego, aż do czasu doręczenia ostatecznej decyzji. Co istotne, strona ma obowiązek zawiadomić o zmianie adresu organ podatkowy prowadzący dane postępowanie podatkowe, a nie tylko np. właściwy miejscowo urząd skarbowy czy też sąd rejestrowy (por. wyrok NSA z 13 października 2021 r., sygn. akt I FSK 1385/21). Oświadczenie strony dotyczące doręczania korespondencji, złożone organowi w toku postępowania, jest dla organu wiążące od daty powiadomienia go o tym fakcie, aż do czasu złożenia oświadczenia zmieniającego dotychczasowy adres. W przypadku gdy zawiadomienie o nowym adresie zostanie dokonane już po wysłaniu pisma do strony, ale jeszcze przed jego dotarciem pod poprzedni adres, organ podatkowy ma obowiązek powtórzyć czynność doręczenia (por. wyrok WSA we Wrocławiu z 22 lipca 2021 r., sygn. akt I SA/Wr 249/21).

Jeśli spółka zmieniła jedynie siedzibę, zaś w dotychczasowym miejscu nadal prowadzi działalność, doręczenie pod dotychczasowy adres należy uznać za skuteczne na podstawie art. 150 § 4 o.p., gdyż pisma osobie prawnej mogą być doręczane w miejscu prowadzenia działalności (w razie niepodjęcia pisma n...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź