Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jak zaewidencjonować na kasie fiskalnej zwrot towaru?

Odpowiedź

Nie ma możliwości dokonania korekty sprzedaży bezpośrednio w pamięci kasy rejestrującej (fiskalnej), w tym - zarejestrowania w takiej kasie zwrotu lub reklamacji towaru. Zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, skutkujące zwrotem całości lub części należności (zapłaty), należy ująć w odrębnej ewidencji.

Uzasadnienie

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy o VAT. I tak, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). Co do zasady zatem, sprzedaż dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej objęta jest obowiązkiem rejestracji na kasie fiskalnej.
Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani - na mocy art. 111 ust. 3a pkt 1 lit. a i b ustawy o VAT - wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży w postaci papierowej lub - za zgodą nabywcy - w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony. 
Kwestie dotyczące prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (dalej: r.k.r.). Jak wynika z uregulowań § 2 pkt 13-15 r.k.r., zapisy w poszczególnych pamięciach kasy rejestrującej nie mogą być zmieniane. Dopuszczalne jest natomiast skorygowanie tych zapisów poprzez prowadzenie odrębnej ewidencji, powodem zaś takiej korekty może być m.in. zwrot towarów (§ 3 ust. 3 r.k.r.). 
Przepis § 3 ust. 3 r.k.r. precyzuje, że zwroty towarów i uznane reklamacje towarów i usług, k...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę