Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, stawiam halę produkcyjną. Od jednego z wykonawców otrzymałam fakturę na 23 tys. zł (wydłużony termin, podzielona płatność). W momencie zapłaty okazało się, że wykonawca zlikwidował działalność i zamknął swój firmowy rachunek bankowy. Jak powinnam zapłacić za tę fakturę?

Odpowiedź

W takiej sytuacji zapłaty można dokonać w dowolny sposób - np. gotówką, bądź na "prywatne" konto oszczędnościowo-rozliczeniowe osoby fizycznej. Skoro bowiem wykonawca w momencie dokonywania zapłaty nie posiada już statusu przedsiębiorcy, zaś jego firmowy rachunek płatniczo-rozliczeniowy oraz rachunek VAT zostały zamknięte, nie znajdą tutaj zastosowania przepisy art. 108a ust. 1a ustawy o VAT w związku z art. 19 pkt 2 p.p.

 

Uzasadnienie

Generalnie na mocy art. 19 p.p. dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty.

Podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności (art. 108a ust. 1 ustawy o VAT). Obowiązkowo podzieloną płatność muszą stosować podatnicy przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza kwotę 15.000 zł (art. 108a ust. 1a ustawy o VAT w związku z art. 19 pkt 2 p.p.). Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega - zgodnie z art. 108a ust. 2 ustawy o VAT - na tym, że:

  1. zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT,
  2. zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.

Rachunek VAT to - zgodnie z art. 2 pkt 37 l...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę