Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Oferowane przez Spółke Karty Podarunkowe i VIP są bonami różnego przeznaczenia. W konsekwencji transfer Kart nie podlega VAT. Czynnością podlegającą VAT będzie realizacja Karty. Obowiązek podatkowy powstanie w miesiącu dokonania dostawy towarów.

Czynność wydania Karty VIP wykorzystywanej w ramach umowy sponsoringu nie podlega VAT. Podstawą opodatkowania w momencie realizacji Karty VIP – w sytuacji gdy wartość zakupów jest równa wartości tej Karty – jest wartość świadczeń zrealizowanych przez Użytkownika Karty VIP na rzecz Spółki w zamian za towary wydane w związku z realizacją Karty VIP, pomniejszona o kwotę podatku związaną z dostarczonymi towarami.

Natomiast, w przypadku gdy wartość wydanej Karty VIP będzie niższa niż suma nabywanych w zamian za nią towarów, podstawą opodatkowania będzie wartość świadczeń zrealizowanych przez Użytkownika Karty VIP w zamian za towary wydane w związku z realizacją Karty VIP oraz kwota faktycznie uiszczona przez tego Użytkownika, pomniejszone o kwotę podatku związaną z dostarczonymi towarami.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 5 sierpnia 2020 roku 0113-KDIPT1-2.4012.287.2020.2.KW.

 

Sytuacja Podatnika

Spółka jest firmą handlową będącą wyłącznym dystrybutorem w Polsce marki, która obecnie jest jedną z najpopularniejszych marek na świecie. Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży konsumentom towarów.

Spółka wprowadziła program Kart Podarunkowych oraz Kart VIP. Zgodnie z regulaminem tego programu Karta taka nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, instrumentem pieniądza elektronicznego, ani też kartą płatniczą. Zgodnie z regulaminem Nabywca, na zgłoszone przez niego żądanie najpóźniej w momencie wydawania przez Wydawcę Karty Podarunkowej, na dowód dokonania wpłaty środków pieniężnych, ma prawo otrzymać pisemne potwierdzenie, które nie stanowi paragonu, ani faktury VAT. Karta posiada termin ważności (90 dni lub 12 miesięcy – karta VIP, w zależności od rodzaju), który liczony jest od dnia aktywacji karty. Aktywacja karty następuje z chwilą jej wydania Nabywcy. Karta VIP jest wydawana Użytkownikowi w celu realizacji zawartego kontraktu.

W przypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty przekracza wartość Karty, Użytkownik zobowiązany jest do dopłaty różnicy wynikającej pomiędzy ceną Towarów, a wartością środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej w gotówce, w przypadku gdy cena Towarów nabywanych z wykorzystaniem Karty Podarunkowej jest niższa niż wartości środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej.

W ramach promocji marki i działalności marketingowej Spółka zawiera umowy sponsorskie (kontrakty) m.in. ze znanymi i rozpoznawalnymi osobami, tzw. celebryci lub np. klubami sportowymi. Są trzy rodzaje takich umów, tj. zawarte z osobami fizycznymi (np. celebryci), osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą oraz inne podmioty będące płatnikami podatku VAT (np. kluby sportowe). Podmioty te uzyskują określone korzyści w zamian za promowanie marki, m.in. poprzez noszenie stroju/obuwia z logo sponsora, czasem po prostu pojawienie się w określonym miejscu lub rozpowszechnienie swojego zdjęcia z danym produktem.

Celem realizacji świadczeń określonych w umowie Sponsor sprzeda Sponsorowanemu Towary, do wyłącznego używania przez Sponsorowanego i w tym też celu Sponsor według jego decyzji:

a. albo wyda Sponsorowanemu Kartę VIP (różnego przeznaczenia) z limitem na określoną w Umowie wartość, umożliwiającą mu odbiór Towarów (z wyłączeniem kart podarunkowych) z punktów stacjonarnych, przy czym przekazana Karta może być wykorzystana wyłącznie przez Sponsorowanego w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, zaś wydany Towar nie może być zwrócony, z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Umowie oraz określonych w regulaminie Kart VIP punktów stacjonarnych,

b. albo wyda Sponsorowanemu Towary na określoną w Umowie wartość, po wcześniejszym ustaleniu pomiędzy Stronami ilości, rodzaju i rozmiarów Towarów, a następnie prześle Towary przesyłką kurierską na koszt Sponsora na adres Sponsorowanego podany w Umowie.

 

Stanowisko Dyrektora

1. Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o VAT, transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu uznaje się za dostawę towarów lub świadczenie usług, których ten bon dotyczy. Jak stanowi art.8a ust. 2 ustawy, faktycznego przekazania towarów lub faktycznego świadczenia usług w zamian za bon jednego przeznaczenia przyjmowany przez dostawcę lub usługodawcę jako wynagrodzenie lub część wynagrodzenia nie uznaje się za niezależną transakcję w części, w której wynagrodzenie stanowił bon.

Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi (...).

Dyrektor wskazał, że oferowane przez Spółke Karty zarówno Podarunkowe jak i VIP spełniają przesłanki do uznania ich za bony różnego przeznaczenia.

W konsekwencji transfer Kart nie podlega VAT, zgodnie z art. 8b ust. 1 zdanie drugie ustawy. Nat...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę